تماس با دانشگاه


نشانی :

1-       تهران – خیابان شهید مفتح نرسیده به انقلاب – پلاك 49 – كدپستی 14911-15719
تلفن تماس : 3-88329220-21-98+

پست الکترونیک : info@khu.ac.ir


2-       كرج – انتهای خیابان شهید بهشتی – میدان دانشگاه – كد پستی 37551- 31979
تلفن تماس :34579600-26-98+

پست الکترونیک : info@khu.ac.ir

دفتر ریاست دانشگاه :
تهران :
تلفن مستقیم : 88825010-21-98+   و 88306654-21-98+
دورنویس : 88830857-21-98+
كرج :
تلفن مستقیم : 34561957-26-98+
دورنویس : 34550899-26-98+

دفتر معاونت پشتیبانی و برنامه ریزی :
تهران :
تلفن مستقیم : 88820809-21-98+
دورنویس : 88848937-21-98+
كرج :
تلفن مستقیم : 34550660-26-98+
دورنویس :34575019-26-98+

دفتر معاونت آموزشی و تحصیلات تكمیلی :
تهران :
تلفن مستقیم : 88826502-21-98+
دورنویس : 88826502-21-98+
كرج :
تلفن مستقیم : 34550573-26-98+
دور نویس : 34550573-26-98+

دفترمعاونت پژوهش و فناوری :
تهران :
تلفن مستقیم : 88848944-21-98+
دور نویس : 88825580-21-98+
كرج :
تلفن مستقیم : 34575017-26-98+

دفتر معاون دانشجویی  و فرهنگی :
تهران :
تلفن مستقیم : 88830893-21-98+
دورنویس : 88830893-21-98+
كرج :
تلفن مستقیم : 34550702-26-98+
دورنویس : 34550702-26-98+