درباره دانشگاه درباره دانشگاه

اهداف و ظايف دانشگاه :


الف:) اهداف

هدف دانشگاه كمك به تامين نيروي انساني متخصص و متعهد مورد نياز جمهوري اسلامي ايران در زمينه هاي تربيت كارشناس ، كارشناس ارشد ، پژوهشگر ومدرس دانشگاهي در رشته هاي مختلف علوم پايه ،فني ومهندسي و علوم انساني است .

ب:) وظايف

 1. تربيت نيروي متخصص در زمينه هاي مختلف علوم پايه ، فني مهندسي و علوم انساني با قابليت هاي نوآوري ، خلاقيت و كار آفريني
 2. تربيت عضو هيات علمي جهت تدريس در دانشگاهها وموسسات آموزش عالي كشور
 3. تربيت مديران و كارشناسان مورد نياز بخشهاي دولتي و خصوصي
 4. انجام تحقيقات در مسايل مختلف زمينه هاي علوم پايه ، فني مهندسي و علوم انساني
 5. ارائه خدمات علمي ، تحقيقاتي و مشاوره اي لازم به بخشهاي مختلف كشور
 6. ترجمه وتاليف كتب ونشريات در زمينه هاي مختلف علوم پايه ، فني مهندسي و علوم انساني
 7. توسعه روابط علمي ، آموزشي و پژوهشي با متخصصان دانشگاهها وموسسات آموزش عالي داخلي و خارجي وتبادل اعضاي هيات علمي
 8. تربيت دبير درتخصص هاي مورد نياز آموزش و پرورش
 9. تلاش در توسعه كمي وكيفي دانشگاه ، متناسب با توسعه وزارت علوم ، تحقيقات وفناوري به منظور تامين نياز بخش هاي مختلف كشور
 10. تلاش براي توسعه دانش فني و فناوريهاي نوين در رشته هاي مختلف
 11. توسعه مراكز رشد علم وفناوري و حمايت از شركتهاي دانش بنيان