Skip to Content

ابقای مدیر برنامه ریزی و توسعه‌ی آموزشی

 

 
دکتر سبحان اللهی در حکمی ضمن سپاسگزاری از زحمات دکتر حسن‌رضا زین آبادی در دوران تصدی مدیر برنامه ریزی و توسعه آموزشی، ایشان را به مدت دو سال دیگر در سمت یاد شده ابقا نمود.