تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان

 
 
پيرو تمديد قرارداد بيمه تكميلي درمان با نمايندگي آقاي شريف طهراني مقرر شده است كه يك نفر نيروي تمام وقت در تهران و يك نفر نيروي تمام وقت در كرج مستقر باشند. با توجه به پراكندگي جغرافيايي دانشكده‌ها در سطح شهر تهران بنا شد نيروي نمايندگي برای تسهيل امور بيمه‌ی تكميلي به دانشكده‌ها و مديريت‌ها مراجعه نمايد. در اين راستا آقاي سعادت معرفي مي‌شود .
 
لازم است تمام كاركنان و اعضاي محترم هيأت علمي از اين پس مدارك بيمه‌ی خود را به دفتر دانشـكده يا مديريت حـوزه‌اي كه در آن مشغـول به كارند ، تحويل نمـايند و آقـاي سعادت رأساً با مسئـولان دفاتر هماهنگي مي‌نمايد . ضمناً نماينده‌ی بيمه روزهاي چهارشنبه از ساعت ۸ تا ۱۲ در محل دبيرخانه‌ی مركزي در تهران واقع در ساختمان سميه حضور دارند و روزهاي مراجعه به دانشكده‌ها را با مسئولان دفاتر هماهنگ مي‌نمايند.