خوانشی تحلیلی از شعر خاقانی

خوانشی تحلیلی از شعر خاقانی 

سخنران: دکتر محمد پارسانسب 

مکان: تهران، شهر کتاب مرکزی 

7 و 94/11/14

قسمت اول 

Image result for ‫فایل صوتی‬‎1 Image result for ‫فایل صوتی‬‎2 Image result for ‫فایل صوتی‬‎3

 

قسمت دوم 

Image result for ‫فایل صوتی‬‎1 Image result for ‫فایل صوتی‬‎2 Image result for ‫فایل صوتی‬‎3