Skip to Content

دیدار و گفتگوی مدیر همکاری های بین المللی دانشگاه با آقایان دكتر دنيل وربا و دكتر فليپ باربت از دانشگاه سوربن

روز يكشنبه 7/8/96 آقای دكتر كريمي با آقایان دكتر دنيل وربا و دكتر فليپ باربت از دانشگاه سوربن پاريس 13 فرانسه ديدار و گفتگو كردند .در اين ديدار، ابتدا آقای دكتر كريمي به معرفي دانشگاه، قابليت ها و قدمت آن پرداخت. سپس آقای دكتر وربا اعلام كرد كه قرار است كنسرسيومي از دانشگاه های تهران -  خوارزمي و شهيد بهشتي برای همكاري با دانشگاه هاي فرانسه شکل گيرد و طي آن دانشجويان و استادان اين دانشگاه ها بتوانند در دانشگاه هاي فرانسه به تحقيق و پژوهـــش بپردازنــد. همچنين دانشگاه هاي ايران نيز بايد پذيراي دانشجويان فرانسوي باشند و در دوره هاي كوتاه مدت، استادان راهنمای مشترك تعريف نمايند .

  همچنین ايشان اظهار داشت كه با رايزني هاي انجام شده، آنها مي توانند از بورس های اتحاديۀ اروپا برای دانشجويان ايرانی استفاده نمايند و خوابگاه رايگان در اختيار دانشجويان قــــرار دهند .در پایان مقرر شد جزئيات هماهنگ شده در قالب يادداشت تفاهمي بين دو دانشگاه امضاء شود. همچنين قرار است جلسه ای در خصوص نهايی شدن شبكۀ دانشگاهی بيـن ايران و فرانسه در ماه مارس 2018 در پاريس تشكيل گردد.