سخنرانی آقای دکترمحمد علی گنجعلی "فضا-زمان ثانویه"

سخنرانی آقای دکترمحمد علی گنجعلی

عضو محترم گروه نجوم و انرژی‌های بالا در دانشکده‌ی فیزیک

با عنوان "فضا-زمان ثانویه"

 

1
2
3
4