شورای صنفی کارکنان

قابل توجه کلیه همکاران محترم شاغل در تهران، کرج و دانشکده علوم اقتصادی
احتراما به عرض می رساند اولین جلسه مجمع عمومی شورای صنفی کارکنان دانشگاه به منظور پسشنهاد و تصویب اساسنامه، دوشنبه مورخ 20 مهرماه ساعت 12:30 الی 13:30 در محل کرج ،آمفی تاتر شماره یک دانشکده علوم تشکیل می شود که در صورت عدم حضور حداقل نصف بعلاوه یک اعضاء به یک هفته بعد 27 مهرماه در همان مکان و زمان موکول می گردد.
بدیهی است که به دلیل اهمیت بسیار زیاد این جلسه در شکل گیری و تثبیت مهمترین پایگاه کارمندی در دانشگاه، مسلما حضور گرم و حداکثری شما عزیزان می تواند زمینه ساز رشد و پیشرفت بیشتر این مجموعه زحمتکش و فرهیخته گردد. 
در ضمن اساسنامه شورا ازطریق پیوند زیر قابل دریافت می باشد که مطالعه با دقت آن قبل از جلسه ضروری می باشد.
ما بدان مقصد عالی نتوانیم رسید                     هم مگر پیش نهد لطف شما گامی چند