قابل توجه اعضاء هيات علمي دانشگاه

به اطلاع اعضاء محترم هيات علمي دانشگاه مي رساند مهلت استفاده از گرنت سال 93 تاپايان شهريور 96 بوده وقابل ذخيره براي سال 95 نمي باشد لذا ازاساتيد محترم تقاضامي شود نسبت به ارسال هزينه كردهاي خود تا پايان شهريور ماه اقدام نمايند.     

درضمن مهلت استفاده از گرنت سال 94 تاپايان شهريورماه 96 بوده و در صورت عدم هزينه كرد به قرارداد گرنت 95 منتقل مي شود.