Skip to Content

معاون مؤسسۀ ریاضیات دکتر مصاحب منصوب شد

 

 

 

  

آقای دکتر سبحان اللهی، در حکمی، آقای دکتر امیرحسین صنعت پور،عضو هیأت علمی دانشکدۀ علوم ریاضی و کامپیوتر را به  مدت  دو سال   به عنوان  معاون مؤسسۀ ریاضیات دکتر مصاحب منصوب کرد.