مهلت ثبت نام در سامانه رضوی

مهلت ثبت نام در سامانه رضوی و ارسال نتیجه کمیته منتخب دانشکده ها تا تاریخ 7 اسفند 95،  تمدید شد.... 
 
جهت اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 86072911 
دبیرخانه جذب دانشگاه خوارزمی تماس حاصل فرمایید.