Skip to Content

نخستین جلسه ی دوره ی دوم شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی برگزار شد

 
 
 
 
 
 
نخستین جلسه ی دوره ی دوم شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با حضور اعضای دوره های اول و دوم برگزار شد. 
 
به گزارش روابط عمومی در ابتدا دکتر قاسمی رئیس دوره ی اول شورای مرکزی، گزارش کوتاهی درباره ی عملکرد دوره ی اول ارائه کردند و سپس درباره ی موضوعات مرتبط با شورا و مجمع عمومی بحث و تبادل نظر شد. 
سپس اسناد و مدارک دوره ی نخست به اعضای دوره ی دوم انتقال یافت.
 
در پایان اعضای جدید شورای مرکزی، دکتر بیژن عبداللهی را به عنوان رئیس، دکتر سارلی را به عنوان دبیر، و دکتر تقی پور را به عنوان خزانه دار انجمن برگزیدند.
 
شورای مرکزی انجمن اعضای هیئت علمی دانشگاه خوارزمی