Skip to Content

نشست تخصصی قراردادها و زنجیرۀ تأمین در صنعت نفت

به گزارش روابط عمومی، به همت مرکز پژوهشی نفت دانشگاه، نشست تخصصی «قراردادها و زنجیرۀ تأمین در صنعت نفت» با حضور مهندس جیمز چالمرز کارشناس ارشد قرارداد و تأمین در صنعت نفت روز یکشنبه 18/4/96 در سالن اجتماعات دانشکدۀ علوم زمین برگزار شد.

یکی از مباحث کلیدی در اجرای پروژه های نفتی، توجه به موارد حقوقی و قراردادی است که علاوه بر مسائل فنی، تخصصی و فناوری باید مورد توجه قرار گیرد. در اصطلاح صنعتی به این موارد، شرایط غیرتخصصی (Nontechnical) گفته می شود که ناظر بر کل قرارداد است و از مرحلۀ عقد قراردادها، عملیاتی کردن مفاد آنها تا حصول نتیجه در سطح شرکت های بزرگ و حتی قراردادهای کوچک برای خرید خدمات فنی و یا انتقال فناوری را شامل می شود. در اجرای مهندسی و به موقع قراردادها، زنجیرۀ تامین از شاخص های کنترل کننده کلیدی است. تنها در صورت تامین به موقع نیازها، رعایت برنامۀ زمان بندی فعالیت ها به صورت دقیق و در نتیجه بهره برداری به موقع از پروژه ها امکان پذیر است. در این صورت دستاوردهایی که در بخش طراحی فنی پیش بینی شده، عملیاتی خواهد شد. تنظیم قرارداد به صورت شفاف با دستورکار مشخص و دقیق، یکی از مشکلات کلیدی است که در صنعت نفت بویژه در قراردادهای بین المللی کشور با آن مواجه است.

هدف از برگزاری این نشست، استفاده از تجربیات مهندس جیمز چالمرز در حوزۀ عقد قراردادها بویژه قراردادهای انتقال فناوری است. در بخش ارتباطات بین المللی باید موارد ظریف حقوقی و قراردادی به نحوی گنجانده شود تا هرآنچه در مفاد قرارداد است، بطور کامل محقق و عملیاتی شود.

در قراردادها مواردی وجود دارد که محلی است و ناظر بر استفاده از توان تخصصی داخلی در حوزۀ نیروی انسانی، طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری است. گنجاندن این موارد در قراردادها باعث رشد و شکوفایی صنعت بومی در کشور می شود. بحث خوداتکایی و اینکه بتوانیم در قراردادهای بین المللی از ظرفیت های داخلی در فعالیت های نفتی استفاده کنیم نیز از دیگر اهداف این نشست است.