همایش یادروز حافظ

همایش یادروز حافظ 

مکان: تهران، شهر کتاب مرکزی 

21 و22 مهر 1394

سخرانان روز اول 

* دکتر رضا داوری اردکانی 

* استاد بهاء الدین خرمشاهی 

* دکتر بهادر باقری 

* دکتر امیر علی نجومیان 

* دکتر کوروش کمالی سروستانی 

قسمت اول 

Image result for ‫فایل صوتی‬‎1 Image result for ‫فایل صوتی‬‎2 Image result for ‫فایل صوتی‬‎3 Image result for ‫فایل صوتی‬‎4 Image result for ‫فایل صوتی‬‎5

 

سخنرانان روز دوم 

* دکتر نادر حقانی 

* دکتر سعید فیروز آبادی 

* دکتر محمد هادی ورهرام 

* دکتر پروانه سهرابی 

* مسعود زنجانی

قسمت دوم 

Image result for ‫فایل صوتی‬‎1 Image result for ‫فایل صوتی‬‎2 Image result for ‫فایل صوتی‬‎3 Image result for ‫فایل صوتی‬‎4