Skip to Content

پیام دکتر سبحان اللهی در هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست

 
بسم الله الرحمن الرحیم
با نام و یاد خداوند به یکایک شما استادان، پژوهشگران، صنعتگران و دانشجویان شرکت کننده در هشتیمن سمینار ملی شیمی و محیط زیست خوش­آمد می­گویم و از انجمن شیمی ایران و کمیتۀ محیط زیست انجمن، صمیمانه تشکر می کنیم که افتخار میزبانی این سمیناررا به دانشکدۀ شیمی دانشگاه خوارزمی دادند.
طبیعت و محیط­زیست، موهبتی خداوندی است که ادامۀ حیات به آن وابسته است. آلودگی محیط­زیست بر کیفیت و چرخۀ طبیعی اثر می­گذارد و پی­آمدهای زیان­باری برای زندگی انسان، حیوان و گیاه دارد. در جهان امروز، مسئلۀ آلودگی، یکی از مهم­ترین و حادترین شکل تمدن انسانی است و نقش انسان در آلودگی محیط­زیست بسیار چشمگیر،  تأسف بار و جبران ناپذیر است. طبیعت برای بقای نسل بشر آفریده شده است و پیوندی ناگسستنی با انسان دارد.
والدین در آموزش مراقبت از محیط زیست به فرزندان نقش بسزایی دارند و خانواده ها باید به کودکان خود به صورت علمی بیاموزند که از تولید پسماند و زبالۀ بیجا خودداری کنند. یکی دیگر از راه­های بالا بدن آگاهی عمومی، استفاده از وسایل ارتباط جمعی است و آموزش ِ شیمی ِ محیط زیست به نوجوانان و جوانان است.
شیمی در محیط زیست ما نقشی اساسی دارد و بسیاری از مسائل زیست­محیطی، قرنها ودهه های گذشته مانند آلودگی میکروبی آب آشامیدنی، تنها زمانی برطرف شدند که روش­های علمی بطورکلی و شیمی به طور اخص در مورد آنها بکار گرفته شد.
در دیدار با دکتر کلانتری، رئیس محترم سازمان حفاظت محیط­ زیست، عزم جزم و آمادگی دانشگاه خوارزمی با توجه به توانمندی و سابقۀ علمی شایسته در حل مشکلات پیچیدۀ آب و محیط زیست کشور، اعلام شد.
حضور شما استادان و پژوهشگران گرانقدر در این کنفرانس نشان دهندۀ دغدغه­های شما در سطح ملی و بین المللی است امیدوارم دستاوردهای درخشان این نشست علمی – پژوهشی در رفع مشکلات زیست محیطی مؤثر و گره گشا باشد.