Skip to Content

کارگاه آموزشی«مدیریت روابط انسانی در محیط کار» برگزار شد

 

این کارگاه به همت مدیریت امور اداری و منابع انسانی برای کارشناسان معاونت پژوهشی و فناوری (به تفکیک تهران و کرج) برگزار شد. كسب اين مهارت مهم و ضروري در زندگي اجتماعي و شغلی حائز اهمیت فراوان است. استفاده درست  از مهارتهای ارتباطی در محیط کار می تواند به کارکنان کمک کند تا در فعالیتهایی که انجام  می دهند، موفق تر باشنددر اين کارگاه به مفاهیم اساسي براي يادگيري اين مهارت پرداخته شد.از همین رو ارتباط مؤثر رابطه ای است که در آن شخص به گونه ای عمل می کند که در آن علاوه بر اینکه خودش به خواسته هایش می رسد، افراد مقابل نیز احساس رضایت دارند.

سرفصل های مطرح شده عبارت بودند از: تعریف ارتباط و عناصر سازنده یک ارتباط سالم و کامل، تفهیم شبکه ارتباطی و اجزای آن،ارتباط موثر چیست و شاخص های یک ارتباط موثر کدامند؟تعامل چیست و چگونه یک رابطه ساده به یک رابطه تعاملی تبدیل می شود؟دیگران از ما چه می دانند؟ مفهوم پنجره جو - هری ، روش رسم و تحلیل آن،تعارض چیست و رویکردهای مواجهه با تعارض کدام است؟