گفتگوی با جناب دکتر جهانبخش دانشیان

از مرکز پژوهشی نفت دانشگاه خوارزمی چه خبر؟
گفتگوی چندماه پیش ما با جناب دکتر جهانبخش دانشیان، دانشیار محترم دانشکده ی علوم زمین و رییس مرکز پژوهشی نفت را بشنوید: