گفتگو با آقای دکتر علیرضا مرادی

گفتگو با آقای دکتر علیرضا مرادی

پژوهشگر برتر کشوری

آشنایی با زندگی نامه ی ایشان و فعالیت های علمی و پژوهشی ارزشمندشان و مرور ملاک های انتخاب پژوهشگر کشوری و ... :

parte 1

parte 2