گفتگو با آقای دکتر فرخ قهرمان نژاد آشنایی با هرباریوم

 
 
آشنایی با هرباریوم 
گفتگو با آقای دکتر فرخ قهرمان نژاد، استاد گیاه شناسی دانشکده ی علوم زیستی و مسوول هرباریوم