ورود به پنل کاربری

آیین نامه آموزشی-مقطع کارشناسی

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | 

آیین نامه آموزشی-مقطع کارشناسی
 نکات مهم آموزشی _ کارشناسی 
 
    واحدهای درسی و طول مدت تحصیلی
ماده ۱۰. تعداد واحدهای درسی لازم برای گذراندن هریک از دوره­های تحصیلی به شرح ذیراست:
دوره­های کاردانی بین ۶۸ تا ۷۲ واحد، دوره­های کارشناسی­ پیـوسته غیر از رشته­های فنی و مهندسی۱۳۰ تا ۱۳۵ واحـد، دوره­های کارشناسی پیوسته فنی و مهندسی۱۳۰ تا ۱۴۰ واحـد، دوره­هـای کارشنـاسی ناپیـوسته ۶۷ تا ۷۰ واحـد، دوره کارشناسی­ارشد پیـوسته ۱۷۲ تا ۱۸۲ واحـد.
 
ماده ۱۱. تعداد واحدهای انتخابی دانشجو در هر نیمسال حداقل ۱۲ و حداکثر ۲۰ واحد است .
              تبصره اول  :   در آخرین نیمسال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب حداقل ۱۲ واحد معاف است. برای دانشجویان شبانه حداقل واحدهای انتخابی در نیمسال۱۰ واحد است و در آخریـن نیمـسـال تحصیلی دانشجو از رعایت شرط انتخاب  حداقل واحد معاف است.
           تبصره دوم   :     در صورتی که دانشجو برای فراغت از تحصیل تنها یک درس باقی مانده داشته باشد با نظر دانشگاه و تأیید استاد  مربوط می­تواند امتحان آن درس را در طول نیمسال از طریق معرفی به استاد بگذراند.
         تبصره سوم   :     اگر دانشجویی در یک نیمسال میانگین کل نمراتش حداقل ۱۷ باشد با نظر مؤسسه می­تواند در نیمسـال  بعد حداکثر تا ۲۴ واحد درسی انتخاب کند.
        تبصره چهارم   :     در مواردی که دانشجو برای فراغت از تحصیل حداکثر ۲۴ واحد باقیمانده داشته­باشد حتی اگر مشروط باشد با نظر دانشگاه می­تواند تمامی واحدهای باقیمانده را در یک نیمسال انتخاب کند.
          تبصره پنجم   :       تعداد واحدهای انتخابی در دورۀ تابستانی ۶ واحد درسی است.
 
ماده ۱۲. آن دسته از پذیرفته شدگان آزمون سراسری و ورودی دانشگاه­ها در دوره­های کاردانی، کارشناسی ، کارشناسی­ ارشد پیوسته که نمره خام آنها در آزمون ورودی در یک یا چند درس به تشخیص شورای آموزشــی دانشگاه پذیرنده از حــد  نصاب معین کمتر باشد موظف هستند حسب نیاز رشته دروسی را که آن دانشگاه تعیین می­کـنـد بــه عـنـوان درس جبرانی ( پیش نیاز دانشگاهی) علاوه بر دروس مندرج در برنامه مصوب بگذرانند.
تبصره   :   ارائه دروس پیش نیاز دانشگاهی و چگونگی اجرای آنها در دانشگاه­ها از هر حیث، مانند دروس دانشگاهی تابع مقررات آموزش عالی است نمرات این دروس در کارنامه دانشجو ثبت و در میانگین نمرات پایان نیمسال و همچنین در میانـگین کل نمرات دانشجو محاسبه می­شود و درمشروطی، قبولی یا ردی دانشجو تأثیر دارد.
ماده ۱۳. حداکثر مـدت مجاز تحصـیـل در دورۀ کـاردانی و کـارشـنـاسی نـاپـیوسـته ۳ سال و در دورۀ کارشناسی پیوست ۶ سال است، در صورتیکه دانشجو نتواند واحدهای دوره را در حداکثر مدت مجاز تحصیل با موفقیت بگذراند، از دانشگاه اخراج می­گردد. در دروه­های شبانه برای دوره­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسـته ۵/۳سال و بـرای دوره­های کارشناسی پیوسته ۷ سال است.
 حضور و غیاب
حضور در جلسات درس
ماده ۱۴. حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید  از  ۳/۱۶ مجموع ساعات آن درس تجاوز کند در غیر این صورت دانشجو برای آن درس نمره صفر
                خواهدگرفت.
تبصره اول  :   در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از  ۳/۱۶باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده­شود، درس حذف
                       می­گردد. در این حال رعایت نصاب ۱۲ واحد الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو
                       سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.
تبصره دوم  :   غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت پیشامد
                        جزو  غیبت مجاز محسوب می­شود.
غیبت در امتحان
ماده ۱۵. غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزلۀ گرفتن نمرۀ صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امـتـحان
                هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود.
ماده ۱۶. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیتۀ
                منتخب آن شورا  است.
حذف و اضافه
ماده۱۷. دانشجو می­تواند در هر نیمسال تحصیلی، فقط در مهلتی کمتر از دو هفته، پس از شروع نیمسال تحصیلی، حداکثر دو درس خـود را حـذف و بـرای دو درس دیگر ثـبـت نــام نمایــد یــا دو درس انتخابـی خود را با دو درس دیگر جابه جا نماید مشروط بر اینکه تعداد واحدهای انتخابی وی از حدّ مقرّر تجاوز نکند.
ماده ۱۸. دانشجو می­تواند تا ۵ هفته به پایان نیمسال تحصیلی فقط یکی از درس­های نظری خود را با تأیید گروه  آموزشی مربوط حذف کند، مشروط بر اینکه اولاً غیبت دانشجو در آن درس بیش ۳/۱۶  مجموع سـاعــات آن درس نباشـد و ثانیاً تعداد واحدهای باقیمانده وی از ۱۲ واحد کمتر نشود.
ماده ۱۹. حذف کلیه درس­های اخذ شده در یک نیمسال تنها در صورتی مجاز است که بنا به تشخیص شورای آموزش دانشگاه  دانشجو قادر به ادامه تحصیل در آن نیـمـسـال نباشد. در این صورت نیمسال مزبور جزو حداکثر مجاز تحصیل محسوب خواهد شد.
حضور در جلسات درس
ماده ۱۴. حضور دانشجو در تمامی جلسات مربوط به هر درس الزامی است و ساعات غیبت دانشجو در هر درس نباید  از مجـمـوع سـاعـات آن درس تـجـاوز کند در غـیر ایـن صـورت دانـشـجــو بــرای آن درس نمـره صـفـر خــواهــد گــرفــت .
             تبصره اول  :   در صورتی که غیبت دانشجو در هر درس بیش از  باشد ولی غیبت او موجه تشخیص داده ­شود درس حذف می­گردد. در این حال رعایت نصاب ۱۲ واحد الزامی نیست. ولی نیمسال مذکور به عنوان یک نیمسال کامل جزو سنوات تحصیلی دانشجو محسوب خواهد شد.
             تبصره دوم   :   غیبت در جلسات دو هفته اول هر درس به دلیل حذف و اضافه یا به هر دلیل دیگر مجاز نیست و در صورت  پیشامد  جزو  غیبت مجاز محسوب می­شود.
غیبت در امتحان
ماده ۱۵. غیبت غیر موجه در امتحان هر درس به منزلۀ گرفتن نمرۀ صفر در امتحان آن درس و غیبت موجه در امتحان هر درس موجب حذف آن درس خواهد بود.
ماده ۱۶. تشخیص موجه بودن غیبت در جلسات درس و در امتحان برعهده شورای آموزشی دانشگاه یا کمیتۀ منتخب آن شورا  است.

ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو
ماده ۲۰. ارزیابی پیشرفت دانشجو در هر درس براساس میزان حضور و فعالیت در کلاس، انجام تکالیف درسی و نتایج امتحانات بین نیمسال و پایان نیمسال صورت می­گیرد و استاد هر درس مرجع ارزیابی دانشجو در آن درس است.
ماده ۲۱. معیار ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو نمرۀ امتحانی و نمرۀ دانشجو در هر درس به صورت عددی بین صفر تا بیست تعیین می­شود.
ماده ۲۲. حداقل نمرۀ در هر درس۱۰ است. دانشجویی که در هر یک از دروس الزامی مردود شود، در اولین فرصت، ملزم به تکرار آن درس است. با این حال نمرات کلیۀ دروس اعم از قبولی و ردی، در کارنامه دانشجو ثبت و در محاسبه میانگین، منظور می­شود.
                تبصره  :   اگر دانشجوئی در یک درس اختیاری مردود شد و به جای آن درس می­تواند از جدول دروس انتخابی در برنامه  مصوب درس دیگری را انتخاب کند.
ماده ۲۵. آموزش هر دانشکده یا واحد ذیربط هر دانشگاه موظفند، نمرات دانشجویان را حداکثر تا دو هفته پس از برگزاری آخرین امتحان هر نیمسال و بعد از رسیدگی به اعتراضات دانشجویان و رفع اشتباهات احتمالی به آموزش کل مؤسسه مربوط تسلیم نماید.
              تبصره  :   نمره پس از اعلام به آموزش کل مؤسسه غیر قابل تغییر است.
ماده ۲۶. در پایان هر نیمسال میانگین نمرات دانشجو در آن نیمسال و میانگین کل نمرات دانشجو تا پایان آن نیمسال و در پایان دورۀ تحصیلی میانگین کل نمرات دانشجو محاسبه می­گردد.
              تبصره اول  :   برای محاسبه میانگین ، تعداد واحدهای هر درس در نمرۀ آن درس ضرب می­شود و مجموع حاصل ضرب­ هایی که به این ترتیب بدست می­آید، برتعداد کل واحدهایی که دانشجو برای آنها نمره (اعم از ردی یا  قبولی )  دریافت داشته­ است، تقسیم می­شود.

 
نام نویسی مشروط
ماده۲۷. میانگین نمرات دانشجو درهیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتر از ۱۲باشد، در غیر اینصورت نام نویسی دانشجو
               در نیمسال بعد به صورت مشروط خواهد بود.
ماده۲۸. دانشجویی که به صورت مشروط نام ­نویسی می­کند جز در آخرین نیمسال تحصیلی حق انتخاب بیش از ۱۴
               واحد  درسی در آن نیمسال را ندارد.
اخراج دانشجوی مشروط
*ماده ۲۹. در صورتیکه میانگین نمرات دانشجو در دوره­های کارشناسی پیوسته در سه نیمسال متوالی یا ۴ نیمسال
                   متناوب و در دوره کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در دو نیمسال تحصیلی اعم از متوالی یا متناوب کمتر از
                  ۱۲  باشد در هر مرحله­ای که باشد از ادامه تحصیل محروم می­شود.
ماده ۳۰. ( اصلاحی)- دانشجویی که به علت مشروط شدن یا به هر دلیل دیگر از ادامه تحصیل در دوره کارشناسی
                  محروم یا  منصرف می­شود، در صورتی که حداقل۷۰ واحد درسی را با نمره قبولی گذرانده باشد، می­تواند
                  مدرک کاردانی در همان رشته دریافت نماید.

 
مرخصی تحصیلی وانصراف از تحصیل:
ماده ۳۳. دانشجو می­تواند در هر یک از دروه­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته حداکثر برای یک نیمسال و در
                دوره  کارشناسی پیوسته برای ۲ نیمسال متوالی یا متناوب از مرخصی تحصیلی استفاده نماید.     
  تبصره  :   مدت مرخصی تحصیلی جزء حداکثر مدت مجاز تحصیل دانشجو در هر دوره محسوب می­شود.
                                **درباره مرخصی زایمان مرخصی ویژه دارد.
ماده ۳۴. تقاضای مرخصی تحصیلی باید بصورت کتبی، حداقل دو هفته قبل از شروع نام نویسی هر نیمسال
                توسط  دانشجو به اداره آموزش مؤسسه تسلیم گردد. 
             تبصره :   ادارۀ آموزش موظف است پس از کسب نظر از گروه آموزشی ذیربط قبل از اتمام مهلت نام نویسی،  
                            موافقت یا  عدم موافقت با درخواست دانشجو را کتباً به وی ابلاغ کند.
ماده ۳۵. ترک تحصیل بدون کسب اجازه، انصراف از تحصیل محسوب می­شود و دانشجوی منصرف از تحصیل حق
                ادامه تحصیل را نخواهد داشت.
              تبصره  :   در موارد استثنایی، تشخیص موجه بودن ترک تحصیل، در صورتیکه دانشجو مراتب را حداقل یک ماه قبل  
                               از پایان همان نیمسال اطلاع داده باشد، با مؤسسه آموزش عالی ذیربط است و در این صورت آن،  
                               مدت جزء مرخصی تحصیلی دانشجو محسوب می­شود.                          
                         *** درباره­ی مرخصی زایمان آئین نامه ویژه دارد که شخصاَ به اداره آموزش مراجعه نمایند.
ماده ۳۶. دانشجویی که بخواهد از تحصیل اعلام انصراف کند باید درخواست انصراف از تحصیل خود را شخصاً به
                 اداره آموزش تسلیم نماید. این دانشجو مجاز است فقط برای یک بار در فاصلۀ یک ماه از تاریخ
                 درخواست، تقاضای  انصراف را پس بگیرد. پس از انقضای این مهلت حکم انصراف از تحصیل وی صادر
                 خواهد شد و دانشجو از آن پس حق ادامه تحصیل در آن دوره را ندارد.
                تبصره اول  :   دانشجوی منصرف از تحصیل موظف است به کلیۀ تعهداتی که در دوران تحصیل سپرده است
                                       عمل کند.
               تبصره دوم  :   تحصیل مجدد دانشجوی منصرف از تحصیل موکول به شرکت و قبولی در آزمون سراسری براساس     
                                       ضوابط مربوط خواهد بود.
ماده ۳۷. دانشجویی که به عنوان همسر یکی از کارکنان دولت یا همسر یکی از دانشجویان بورسیه به عنوان
                همراه، به خارج از کشور اعزام می­شود می­تواند با ارائه حکم مأموریت همسر با تشخیص و تأیید
                شورای آموزشی  دانشگاه علاوه بر استفاده از میزان مرخصی استحقاقی در طول دوره تحصیلی تا ۴
                سال دیگر از مرخصی  تحصیلی بدون احتساب در سنوات بهره­مند گردد.
 
انتقال و میهمانی :
مقدمه . این آیین نامه به منظور تسهیل در میهمانی و انتقال دانشجویان به ویژه  دانشجویان دختر متقاضی به نزدیک ترین دانشگاه محل
              زندگی خانواده  تدوین می شود .
ماده ۱:
      میهمان   :     در مواردی که دانشجو برای نیمسال تحصیلی مشخصی اقدام به تغییر محل زندگی خود می نماید به عنوان دانشجوی
                           میهمان  برای همان نیم  سال در دانشگاه مقصد شناخته می شود .
میهمان مبنا   :    مپیهمان بر اساس نمره آزمون سازمان سنجش آموزش کشور
میهمان دایم :    دانشجو ، کلیه واحد های خود را به صورت میهمان می گذراند و در پایان هر نیم سال تحصیلی ریز نمرات وی به دانشگاه
                           مبدا ارسال و در  پایان تحصیلات مدرک ایشان توسط دانشگاه مبدا صادر می گردد .
ماده ۳ :
میهمان مبنا : در صورتی که سکونت دایمی خانواده دانشجو در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد .
                       دانشجو می تواند پس از اعلام قبولی از طرف سازمان سنجش آموزش کشور و یا در حین تحصیل
                       در دانشگاه مبدا با احراز شرط ۹۵% نمره آزمون سراسری آخرین فرد پذیرفته شده در همان رشته
                      به دانشگاه مقصد درخواست میهمانی بدهد .
ماده ۴ :
میهمان در صورتی که دانشجو حداقل یک نیم سال تحصیلی را در دانشگاه یا موسسه مبدا با 
 میانگین کل حداقل ۱۳ گذرانده باشد می تواند تقاضای میهمان شدن نماید .
تبصره : مدت میهمانی می تواند تا سه نیم سال برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو نیم سال
         تحصیلی برای مقطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته ادامه یابد . پس از آن دانشجو باید به
        دانشگاه مبدا باز گردد و یا با احرازشرایط مندرج در این آیین نامهتبدیل به میهمان دایم شده و یا
        به دانشگاه مقصد منتقل گردد .
تبصره ۲ :
  در صورتی که سکونت دایمی خانواده دانشجو در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد ،
  دانشگاه ها باید درصورت احراز یکی از شرایط زیر نیز با میهمان شدن وی موافقت نماید :
۲-۱- ازدواج دانشجوی دختر ( در زمان دانشجویی ) در صورتی که محل اشتغال دایم همسر دانشجو
      ، قبل از ازدواج ، در نزدیک ترین محل به دانشگاه مقصد باشد .
۲-۲- فوت یا معلول شدن سرپرست خانواده در زمان دانشجویی به طوری که وی به تشخیصمراجع
       قانونی به عنوان کفیل خانواده شناخته شود 
۳-۲- بیماری خاص دانشجو به تایید مراجع ذی صلح
۴-۲- معلولیت موثر دانشجو که در زمان دانشجویی صورت گرفته باشد .
 
ماده  ۵   :
 میهمان دایم : دانشجوی میهمان در صورت کسب میانگین بالاتر از ۱۳ در دو نیم سال متوالی در
 دانشگاه مقصد می توند با موافقت دانشگاه های مبدا و مقصد و یا رای کمیسون مرکزی بررسی
 موارد خاص میهمان دایم شود .
ماده ۶ :
انتخاب واحد های درسی دانشجوی میهمان چه به صورت تک درس و چه به صورت نیم سال 
تحصیلی کامل باید با تایید دانشگاه مبدا و طبق شرایط دانشگاه باشد 
تبصره ۱ : دانشجویان دوره روزانه دانشگاه ها در دوران میهمانی ، ملزم به پرداخت شهریه مطابق
             تعرفه  دانشجواین نوبت دوم می باشند .
تبصره ۲ : دانشجویان موسسات و دانشجویان نوبت دوم دانشگاه هادر طول دوره میهمانی ، ملزم به
             پرداخت  شهریه ثابت به موسسات یا دانشگاه مبدا و کل شهریه ثابت  و متغیر به     
             موسسه یا دانشگاه مقصد می باشند .
ماده ۷ :
واحد های را که دانشجوی مههمان در یک دانشگاه می گذراند عینا ً در کارنامه او در دانشگاه مبدا
ثبت می شود و نمرات آنها در محاسبات میانگین نیم سال و میانگین کل او منظور خواهد شد .

 
ماده ۹ :
انتقال دانشجو به دانشگاه دیگر ، مشروط به کسب معدل بالاتر از میانگین معدل دانشجویان ورودی های همان و
همان رشته در دانشگاه مقصد در مدت حداقل سه نیم سال متوالی میهمانی برای مقطع کارشناسی پیوسته و دو
نیم سال متوالی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی نا پیوسته می باشد
ماده ۱۱ :
انتقال از دوره شبانه به روزانه دانشگاه ها ، از دانشگاه پیام نور به دوره های روزانه و شبانه دانشگاه ها از
موسسات به دانشگاه ها ممنوع می باشد ولی انتقال به عکس یا از دانشگاه پیام نور به موسسات با رعایت مفاد
این آیین نامه بلا مانع است .

 
تغییر رشته:
ماده ۵۵.
    دانشجو در طول دوران تحصیل خود، در صورت داشتن شرایطی بشرح زیر، و موافقت گروه آموزشی و
   مؤسسه آموزش عالی مربوط، می­تواند به رشتۀ دیگر در یک گروه آموزشی و همان دانشگاه تغییر رشته دهد.
۱) ادامۀ تحصیل متقاضی در رشتۀ قبلی از نظر مقررات آموزشی بلامانع باشد.
۲) حداقل و حداکثر  کل واحدهای دورۀ را گذرانده باشد.
۳) نمرۀ آزمون ورودی متقاضی از نمره آزمون پایین­ترین فرد پذیرفته شده در سهمیه و رشته مورد تقاضا در همان
     سال کمتر نباشد.
۴) با توجه به حداکثر مدت مجاز تحصیل، امکان گذراندن واحدهای درسی مورد نیاز در رشته جدید را داشته باشد.

ماده ۵۶
 تغییر رشته در مقاطع تحصیلی هم سطح و ازمقطع بالاتر به پایین­تر امکان پذیر است.
ماده ۵۷.
           در صورت موافقت با تقاضای تغییر رشته، دانشجو موظف است در اولین فرصت در رشته
        جدید ثبت نام کند و درصورت ثبت نام، حق بازگشت به رشتۀ قبلی را نخواهد داشت.
ماده ۵۸.
               دروسی که دانشجو در رشته قبلی گذرانده است. در گروه آموزشی رشته جدید
           بررسی و معادل سازی می­ شود و فقط دروسی از وی پذیرفته می­شود که به
           تشخیص گروه آموزشی با دروس رشته جدید اشتراک محتوایی داشته باشد و نمرۀ
           هر یک از آن دروس نیز از ۱۲ کمتر نباشد.

 
               تبصره یک  :   دروس پذیرفته شده در کارنامه دانشجو ثبت ونمرات آنها در محاسبه میانگین کل منظور می­شود،
                                      ولی نمرات دروس پذیرفته نشده بدون احتساب در میانگین درکارنامه دانشجو باقی می­ماند. در      
                                      این حال چنانچه میانگین کل واحدهای پذیرفته نشده او کمتر از ۱۲ باشد، جمعاً بعنوان یک
                                      نیمسال مشروطی برای دانشجو در رشته جدید منظور می­شود.

 
              تبصره دو  :   در صورتی که تعداد واحدهای دروس پذیرفته نشده دانشجو در حدی باشد که امکان گذراندن
                                    واحدهای مورد نیاز رشته جدید را در طول مدت مجاز تحصیل از دانشجو سلب کند، با تقاضای
                                   تغییر رشته او موافقت نمی­شود.

 
ماده ۵۹
  چنانچه دانشجو به تشخیص شورای آموزشی در دوران تحصیل دچار بیماری یا سانحه­ای گردد که توانایی ادامۀ
تحصیل در آن رشته و یا امکان بهره­گیری از کارایی حاصل از آن را طبق جداول نقص عضو از دست بدهد، می­تواند
براساس مقررات تغییر رشته به رشتۀ دیگری متناسب با نزدیکترین رشته از لحاظ نمره آزمون در همان
گروه آزمایشی تغییر رشته دهد در این حال دانشجو از رعایت شرایط موضوع مادۀ ۵۵ (باستثنای بند۱) و مادۀ ۵۷ 
 معاف خواهد بود.

 
               تبصره  :   در مواردی که دانشجویی بدلائل نقص و بیماری توانایی آموزشی ادامه تحصیل در هیچ یک از رشته­
                                های گروه آموزشی مربوط را نداشته باشد کمیسیون آموزشی مؤسسه پس از بررسی کامل مسأله
                                نسبت به تغییر رشته دانشجو به رشته­ای در گروه آموزشی دیگر تصمیم می­گیرد.

 
ماده ۶۱.
              متقاضی تغییر رشته باید درخواست خود را بانضمام مدارک لازم حداقل هفته پیش از
          شروع نیمسال تحصیلی به اداره آموزش دانشگاه به محّل تحصیل خود تسلیم کند.

 
پذیرش واحدهای درسی:

 
ماده ۶۳.
             معادل سازی وپذیرش دروسی که قبول شدگان آزمون سراسری قبلاً در مؤسسات آموزش عالی یا دیگر مقاطع
          تحصیلی گذرانده­اند با رعایت شرایطی بشرح زیر مجاز است:
۱)    دانشجو با توجه به سوابق تحصیلی خود مجاز به شرکت در آزمون ورودی رشته جدید باشد.

 
۲)    دانشگاه قبلی و مدارک تحصیلی آن مورد تأیید وزارت فرهنگ، تحقیقات وفناوری یا وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی باشد.

 
۳)    تحصیل­دانشجو دردانشگاه قبلی­مطابق ­برنامه ­مصوب­ شورای­عالی­ برنامه­ریزی باشد.

 
۴)    محتوای آموزشی دروس گذرانده شده دانشجو با دروس رشته جدید به تشخیص گروه آموزشی اشتراک محتوایی داشته و نمره هر یک از دروس از ۱۲ کمتر نباشد.

 
   تبصره اول  :   معادل­سازی و پذیرش دروس توسط گروه­های آموزشی ذیربط دانشگاه پذیرنده انجام می­شود.

 
   تبصره دوم   :   نمرات دروس پذیرفته شده از دانشجو در محاسبۀ میانگین نیمسال محسوب نمی­شود ولی در محاسبۀ
                            میانگین کل دانشجو خواهدشد.

 
تبصره سوم  :   بازاء هر ۲۰ واحد از دروس پذیرفته شده دانشجو یک نیمسال تحصیلی از حداکثر مدت مجاز تحصیل وی
                          کاسته می­شود.
فراغت از تحصیل

 
ماده ۶۴.
               دانشجویی که کلیۀ واحدهای درسی یکی از دوره­های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی
           پیوسته را طبق برنامه مصوب و براساس مقررات این آئین­نامه با موفقیت گذرانده باشد، فارغ التحصیل آن
           دوره شناخته می­شود:

 
             تبصره اول  :   تاریخ فراغت از تحصیل روزی است که آخرین نمرۀ درسی دانشجو توسط استاد به اداره آموزش         
                                    دانشکده یا دانشگاه تحویل می­شود.

 
            تبصره دوم  :   با توجه به تبصره اول و رعایت دقیق ماده ۲۴ ضرورت دارد هر دانشگاه در هر نیمسال زمان خاصی را
                                    برای اعلام فراغت از تحصیل دانشجویان تعیین و مقدمات آن را فراهم سازد.

 
آئین نامه ادامه تحصیل فارغ التحصیلان رتبه اول دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور مصوب ۲۲/۱۰/۷۲ وزارت فرهنگ و آموزش عالی:

 

 
ماده ۱)
               هدف : هدف از تدوین این آیین نامه تشویق دانشجویان تراز اول دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و
                     پژوهشی و تسهیل ادامۀ تحصیل آنها در مقاطع بالاتر، به منظور ارج گذاری به تلاش علمی و
                     پژوهشی آنها و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشورمی­باشد.

 
ماده ۲)
تعاریف :
الف) در این آیین نامه، برای اختصار، وزارت فرهنگ و آموزش عالی « وزارت»، سازمان سنجش آموزش کشور «سازمان» و
         دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­عالی و پژوهشی «مؤسسات» نامیده می­شوند.

 
ب) فارغ­التحصیل رتبه اول هر رشته - محل در مقطع کارشناسی شخصی است که حداکثر در مدت چهار سال فارغ
      التحصیل گردیده و دارای بالاترین معدل­کل باشد.

 
ماده ۳)  
             فارغ التحصیلان رتبه اول مشمول این آیین­نامه می­توانند، با احراز سایر ضوابط مربوط به تحصیلات تکمیلی
          وزارت ،  از مزایای این آیین­نامه برای ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر استفاده کنند.

 
            تبصره اول  :   فارغ التحصیلان دوره­های رسمی کلیۀ مؤسسات، که تابع مقررات و ضوابط آموزشی وزارت بوده و             
                                   پذیرش دانشجو در آنها از طریق سازمان صورت می­گیرد، مشمول این آیین­نامه خواهند بود.

 
            تبصره دوم  :   دانشجویان نمونۀ کشور که هرسال بر اساس آیین­نامۀ انتخاب دانشجوی نمونه از بین دانشجویان                    
                                   نمونۀ دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش­عالی کشور برگزیده می­شوند، در صورتی که در همان سال
                                   فارغ التحصیل شوند، می­توانند همچون فارغ­التحصیلان رتبه اول از مزایای این آیین­نامه بهره­مند
                                  شوند.

 
ماده۴)
             فارغ التحصیلان رتبه اول مشمول این آیین­نامه، یک بار و حداکثر تا یک سال پس از تاریخ معرفی مؤسسات
         به عنوان رتبه اول، فرصت خواهند داشت از این آیین­نامه استفاده کنند.

 
ماده ۵)
             مؤسسات موظفند یک بار در هر سال، فارغ­التحصیلان رتبه اول کلیۀ رشته­های آموزشی خود را در مقطع
           کارشناسی که بیش از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنها نگذشته باشد، به ازای هر رشته – محل
           که در دفترچۀ آزمون دارای کد مستقل است یک نفر، انتخاب و تا پانزدهم مرداد ماه هر سال به سازمان 
           معرفی نمایند.

 
ماده ۶)
             مسئولیت معرفی و جایابی فارغ­التحصیلان رتبه اول، برعهدۀ سازمان می­باشد و مؤسسات موظفند
          همکاری لازم  را در این زمینه با سازمان به عمل آورند.

 
ماده۷)
            کلیۀ فارغ­التحصیلان رتبه اول باید در آزمون سراسری کارشناسی­ارشد شرکت نمایند. سازمان براساس
        اولویت  نمرۀ آزمون و انتخاب داوطلبان، نسبت به جایابی آنها در هر دورۀ کارشناسی­ارشد حداکثر یک نفر، به
        صورت ظرفیت اضافی اقدام خواهند نمود.

 
            تبصره اول  :   ادامه تحصیل فارغ­التحصیلان رتبه اولی که در کد مربوط به رتبه اول قبول نشوند، همانند سایر
                               داوطلبان، تنها از طریق قبولی در آزمون سراسری کارشناسی­ارشد میسر خواهد بود.

 
           تبصره دوم  :   مؤسسات مجری دوره­های کارشناسی­ارشد موظفند برای هر دوره که در آن با یک کد مستقل (غیر  
                              بورسیه) دانشجو می­پذیرند، یک نفر از فارغ­التحصیلان رتبه اول را با معرفی سازمان به صورت
                               ظرفیت اضافی پذیرش نموده و از آنها ثبت نام به عمل آورند.

 
         تبصره سوم  :   در جایابی فارغ التحصیلان رتبه اول مؤسسات، فارغ التحصیلان هر مؤسسه در شرایط مساوی با
                              سایر داوطلبان، برای پذیرش در همان مؤسسه از اولویت برخوردار خواهند شد.
                                       برای دانشجویان معظم شاهد و ایثارگر آئین نامه ویژه­ای وجود دارد که می­توانند جهت اطلاع از آن
                                       به اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر مراجعه نمایند.

 

 
آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز:

 

 
مقدمه
دراجرای بند ۲ماده ۲آیین­نامه تشکیل شورای هدایت استعدادهای درخشان آموزش عالی مصوب جلسه ۳۸۷ مورخ ۶/۹/۷۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی و به منظور برقراری تسهیلات ویژه آموزشی برای دانشجویان ممتاز در مقطع تحصیلی کارشناسی­ارشد پیوسته و دکتری حرفه­ای (پزشکی و دامپزشکی) آین آیین­نامه تدوین و به مورد اجرا گذاشته می­شود.

 
ماده ۱.
           دانشجویانی که می­توانند از مزایای این آیین­نامه بهره­مند شوند، عبارتند از :
الف) برگزیدگان آزمون سراسری با معرفی سازمان سنجش آموزش کشور.
ب) برگزیدگان المپیادهای علمی دانش­آموزی کشور با معرفی وزارت آموزش و پرورش (موضوع مصوبات شورای­عالی
      انقلاب   
     فرهنگی با عنوان «پذیرش دانش­آموزان برگزیده دردانشگاه­ها بدون شرکت در آزمون سراسری»).
ج) برگزیدگان جشنواره­های خوارزمی با معرفی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران.

 

 
        تبصره ۱: برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند الف، کسانی هستند که مجموع نمرات اکتسابی آنها در آزمون
                        سراسری  حداقل دو و نیم انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه آزمایشی مربوط بالاتر باشد.

 
       تبصره ۲: دانشجویانی که فاقد شرایط مذکور در ­بند­های الف تا ج باشند اما به دلیل داشتن ویژگی­های استثنایی به
                        تشخیص گروه آموزشی مربوط و تأیید شورای آموزش دانشگاه دانشجوی ممتاز شناخته شوند، از سوی  
                        دانشگاه به شورا معرفی می­شوند تا پس از بررسی و تأیید شورا بتوانند از مزایای این آیین نامه بهره­   
                        مند شوند.
ماده ۲.
             در هر یک از دانشگاه­ها معاونت آموزشی عهده­دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادهـــای درخشــان در آن
           دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه می­تواند نسبت به تأسیس دفتر ویژه استعدادهای درخشان در
          حوزه معاونت آموزشی اقدام نماید.

 
ماده۳.
            برای نظارت بر فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از اعضای هیأت­علمی دارای
          مرتبه استادیاری و بالاتر را به عنوان استاد مشاور وی تعیین می­نماید.

 
           تبصره: حق­الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می­شود.

 
ماده ۴.
            دانشجوی ممتاز می­تواند برخی از دروس عمومی و پایه را بنا به پیشنهاد استاد مشاور و تأیید مدیرگروه
        آموزشی مربوط، بدون شرکت در کلاس، در ابتدای نیمسال تحصیلی امتحان دهد. این دروس جزو حد نصاب
        واحدهای دانشجو در آن نیمسال تحصیلی منظور نمی­گردد.

 
ماده ۵.
             دانشجوی ممتاز می­تواند با تأیید استاد مشاور، برخی از دروس مورد علاقه خود را با معرفی دانشکده­ محل
          تحصیل خود در دانشکده یا دانشگاه دیگری بگذراند. دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی
          موظف به ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی به این دانشجویان هستند.

 
ماده ۶.
            نا به تشخیص استاد مشاور و تأیید مدیرگروه آموزشی مربوط­،دانشجوی ممتاز می­تواند برخی از دروس
         اصلی و  تخصصی را به طور اختصاصی زیر نظر استاد مربوط بدون حضور در کلاس بگذراند.

 
ماده ۷.
             دانشگاه می­تواند به منظور آموزش مباحث جدید علمی به دانشجویان ممتاز، نسبت به تشکیل کلاس ویژه
         با تعداد کمتر از حد نصاب برای آنان اقدام نماید.

 
ماده ۸ .
             به منظور استفاده مطلوب دانشجویان ممتاز از متون خارجی، دانشگاه نسبت به برگزاری کلاس­های ویژه
          آموزش  زبان خارجی برای این دانشجویان اقدام   می­نماید.

 
ماده ۹.
          دانشجوی ممتاز در هر نیمسال تحصیلی می­تواند با تأیید استاد مشاور، حداکثر تا ۲۷ واحد درسی
           انتخاب کند.

 
ماده ۱۰.
               دانشگاه موظف است تمهیدات لازم را برای شرکت دانشجویان ممتاز در کنفرانس­های علمی و کارگاه­های
               آموزشی داخلی فراهم نماید.

 
ماده ۱۱.
                دانشگاه در اختصاص امکاناتی مانند بورس تحصیلی، کمک هزینه تحصیلی، خوابگاه، بن خرید کتاب،
            استفاده از کتابخانه­ها و آزمایشگاه­ها و ... باید برای دانشجویان ممتاز تسهیلات ویژه قائل شود.

 
ماده ۱۲.
                ( دانشگاه می­تواند با درخواست دانشجوی ممتاز برای تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی پس از تأیید
              استاد  مشاور موافقت نماید ).

 
                تبصره:   مقررات تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی طی دستورالعمل جداگانه ابلاغ می­شود.

 
ماده ۱۳.
               چنانچه میانگین نمرات دانشجو در دو نیمسال متوالی یا متناوب از ۱۷ کمتر باشد، او نمی­تواند از تسهیلات
           این آیین­نامه استفاده کند. در این صورت مطابق مقررات معمول به تحصیل خود ادامه خواهد داد.

 
ماده ۱۴.
               وزارت فرهنگ و آموزش عالی و دانشگاه­ها حسب مورد، برای استفاده دانشجویان ممتاز از امکانات مراکز
           اطلاع­ رسانی، مؤسسات پژوهشی، باشگاه دانش پژوهان جوان و... اقدامات لازم را معمول می­دارند.

 
ماده ۱۵.
             وزارت فرهنگ و آموزش عالی از محل اعتبارات متمرکز خود بودجه­ای را به نسبت تعداد دانشجویان ممتاز
           دانشگاه­ها به آنها اختصاص می­دهد.

 
ماده ۱۶.
             این آیین نامه در ۱۶ ماده و ۴ تبصره در جلسه موره ۵/۱۱/۷۵ شورای هدایت استعدادهای درخشان در
          آموزش عالی به تصویب رسید و از تاریخ تصویب قابل اجرا است.

 
نکات مهم آموزشی
 
           ۱ -  دانشجو درحالت عادی بیش از۲۰ واحد نمی تواندانتخاب کندمگرآنکه معدل ترم قبل وی ۱۷ و بالاتر باشد یا
             دانشجوی ترم  آخرباشد و فقط ۲۴واحدباقی مانده داشته  باشدکه درآنصورت میتواندحداکثر۲۴واحدانتخاب کند.

 
          ۲ - میانگین نمرات دانشجو در هیچ نیمسال تحصیلی نباید کمتراز ۱۲ باشد در غیر این صورت نام نویسی دانشجو در
               نیمسال بعد بصورت مشروط خواهد بود.
       
          ۳ - دانشجوی مشروط نمی تواندبیشتراز۱۴واحدانتخاب کند.

 
          ۴ -  انتخاب واحددروسی که تداخل ساعت کلاسی یاساعت امتحانی دارند ممنوع است.

 
          ۵ -  دانشجویی که به هردلیل درموقع مقررانتخاب واحدنکند،حق ادامه تحصیل درآن ترم رانداردودرصورت ارائه دلایل
                مثبت که مورد پذیرش شورای آموزشی دانشگاه قرارگیردآن ترم برای وی مرخصی تحصیلی صادر  می شود.

 
         ۶ - حذف اضطراری پنج هفته مانده به پایان ترم انجام می شود.فقط یک درس تئوری ، پس ازتاییداستاددرس ،گروه
              و دانشکده قابل حذف است . ضمنا"نباید غیبت دانشجودر آن درس بیش از۳/۱۶  مجموع ساعات آن درس باشد.

 
        ۷ -  درسهای تئوری که تعداددانشجویان آن کمتراز۲۰نفرباشدحذف می شوند.

 
       ۸ -  دانشجون نمی تواندکمتراز۱۲واحدانتخاب کند،درغیراین صورت برابرمقررات با او رفتار می شود.

 
        ۹ -   نمره پس ازآنکه ثبت شدبه هیچ وجه قابل تغییرنیست.

 
       ۱۰ -  دانشجودرصورت ترک تحصیل بدون کسب اجازه ازدانشگاه ،منصرف ازتحصیل محسوب می شودوحق ادامه تحصیل
               ندارد.

 
       ۱۱ -  حضوردانشجودرتمام جلسات دروس الزامی است ،اگرساعات غیبت دانشجو در هر درس از ۳/۱۶مجموع ساعات
                آن درس تجاوز کند ، نمره دانشجو درآن درس صفراست.

 
       ۱۲ -  دانشجو هنگام انتخاب واحد ملزم به رعایت دروس پیشنیاز و همنیاز است در غیر این صورت با او برابر مقررات
              رفتار خواهد شد.

 
        ۱۳ -  دانشجویی که به علت مریضی در جلسه امتحان درس شرکت نکرده است باید بلافاصله به بهداری دانشگاه
                مراجعه نماید و اگر به مراکز درمانی خارج از دانشگاه مراجعه نموده لازم است حداکثرظرف  مدت ۲۴ ساعت به
               بهداری دانشگاه مراجعه و نسبت به تایید گواهی پزشک معالج خود اقدام نمایددر غیر اینصورت گواهی پزشکی
                پذیرفته نمی شود .

 
        ۱۴ - دانشجویانی که حداقل ۱۰۰ واحد گذرانده اند لازم است به گروه آموزشی مربوط مراجعه و نسبت به تطبیق    
               واحد های گذرانده و باقیمانده خود با سرفصل دروس رشته مربوط اقدام نماید.

 
        ۱۵ – چنانچه کمیسیون موارد خاص به دانشجوی مشروط اجازه تحصیل بدهد ، دانشجو می بایست تا پایان تحصیل
               شهریه پرداخت کند .

 
        ۱۶ - انتخاب درس های تربیت بدنی ۱ و ۲  و اندیشه  اسلامی ۱ و ۲ به طور  همزمان در یک نیمسال تحصیلی مجاز
               نیست .

 
         ۱۷ – دانشجویان پس از انتخاب واحد و پس از حذف و اضافه از واحد های انتخابی پرینت تهیه کنند و چنانچه مغایرتی
                مشاهده شد سریعاً از طریق گروه و دانشکده نسبت به رفع آن اقدام نمایند . در صورت اهمال ، دانشجو
               مسئول عواقب آن خواهد بود .


کد امنیتی را در کادر بنویسید    
دفعات مشاهده: 1158 بار   |   دفعات چاپ: 29 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر