ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مهنـاز آذرنیا
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
2
دلارام اسلیمی اصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
3
دکتر ویدا تفکری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
4
هانیه جلالی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
5
نسترن حیدری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
6
شهربانـو عـریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
7
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
8
دکتر گیلدا کریمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
9
هـما محـسنی کوچصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
10
خانم سیده غدیره میرابوالقاسمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
11
شجاع هاشمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری