ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مهنـاز آذرنیا
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
2
دکتر سعید آیریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
3
دلارام اسلیمی اصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
4
الهه امینی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
5
سیدعبدالحمید انگجی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
6
ویدا تفکری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
7
زهرا توکلی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
8
هانیه جلالی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
9
پریسا جنوبی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
10
نسترن حیدری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
11
سارا خاوری نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
12
عادله دیوسالار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
13
مهرشید ریاحی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
14
محمدعلی زاهد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
15
اعظـم سلیمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
16
انسیه صالح قمری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
17
محمد طهماسب
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
18
رامین عزتی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
19
شهربانـو عـریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
20
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
21
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
22
فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
23
لیلا کرمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
24
گیلدا کریمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
25
هـما محـسنی کوچصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
26
مسعود مشهدی اکبربوجار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
27
سیده غدیره میرابوالقاسمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
28
محمـد نبیونی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
29
دکتر فـرزانـه نجـفی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
30
آزاده نیک نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
31
شجاع هاشمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری