Skip to Content
امضای تفاهم نامه برای تاسیس "نخستین شهر سلول های بنیادی کشور" در دانشگاه دیرسال خوارزمی که رویدادی تاریخی و ارزشمند است، بر همه شما دانشگاهیان گران ارج مبارک باد.
دانشگاه خوارزمی در سال 1297 شمسی، به عنوان اولین موسسه آموزش عالی پیشرفته کشور با نام "دارالمعلمین مرکزی"، در تهران، تأسیس شد...