طرح های پژوهشی طرح های پژوهشی

 1- طرح مطالعه وضعیت خواندن ونارسا خوانی دردانش آموزان یك زبانه ( تهران ) دو زبانه ) تبریزی وسنندجی )‌دبستانی , آقای دكتر علیرضا مرادی سعید اكبری زردخانه و دیگران , 1385
2- آزمون خواندن ونارسان خوانی ( نما ) , "آقای دكتر علیرضا مرادی , 1385
3-رابطه رفتارهای بهنجار ونابهنجار نوجوانان 15تا18 ساله تهران , دكتر علیرضا مرادی , 1385
4- ارتباط مؤلفه‌های شناختی، هیجانی و رفتاری انگ زدن به بیماران روانی.,  آقای دکتر کاویانی , 1385
5-  بررسی اثربخشی آموزش كنترل استرس در داوطلبان كنكور.,  آقای دکتر کاویانی , 1385
6- استفاده از یك مدل تجربی برای بررسی كمبودهای شناختی در افسردگی و خودكشی,  آقای دکتر کاویانی , 1385
7- كاربرد فیلم برای القای هیجان و تنظیم بازتاب از جا پریدن Modulated Startle Reflex,  آقای دکتر کاویانی , 1385
8- بررسی همه گیر شناختی اضطراب و افسردگی در سطح شهر تهران,  آقای دکتر کاویانی  , 1385
9 - بررسی همایندی مرضی Comorbidity اضطراب و افسردگی در ایران,  آقای دکتر کاویانی , 1385
10- مطالعه مقدماتی برای اعتباریابی TCI و EPQ-R در جمعیت جوان ایرانی,  آقای دکتر کاویانی , 1385
11-  بررسی تغییرات خلقی (احساسی) ناشی از تغییرات آب و هوایی,  آقای دکتر کاویانی , 1385
12- هنجارسازی و اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی كلونینجر TCI,  آقای دکتر کاویانی , 1385
13- هنجارسازی و اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی آیزنك EPQ-R,  آقای دکتر کاویانی , 1386
14- آزمون پدیدارشناسی حافظه سرگذشتی در جمعیت ایرانی,  آقای دکتر کاویانی , 1386
15- بررسی تأثیر آموزش موسیقی بر رشد شناختی كودكان.,  آقای دکتر کاویانی ,  1386
16- كاوش در واژه های هیجانی (احساسی) در لغت نامه (فرهنگ) های معتبر زبان فارسی.,  آقای دکتر کاویانی , 1386