طرح های پژوهشی اعضا طرح های پژوهشی اعضا

  1. تهیه شناسنامه روانشناختی پرسنل سازمان بنادر و کشتیرانی 1386، با همکاری مرکز تحقیقات علوم رفتاری
  2. عوامل خطر خانوادگی و روانشناختی موثر در خود کشی دانشجویان دانشگاه ها 1387، مجری: دکتر علیرضا مرادی، ناظر: دکتر فرامرز سهرابی دانشگاه تربیت معلم
  3. بررسی رابطه اهمیت به نماز و سلامت روان در کارکنان دانشگاه و افراد غیرشاغل در دانشگاه (1386)
  4. مقایسه سبک زندگی، کیفیت زندگی و سلامت روان کارکنان دانشگاه (1387) (مشترک با قطب)
  5. بررسی سلامت روانی رانندگان اتوبوس شهری تهران1387- در حال انجام
  6. بررسی کیفیت زندگی شهروندان تهرانی 1387- در حال انجام
  7. تاثیر آموزش راهبردهای مقابله با استرس در کاهش استرس های زوج های هر دو شاغل در شهر تهران(1387)
  8. بررسی استرس ها و مقابله های دانشجویان مشروط دانشگاه های تهران(1387)