مجلات علمی وابسته مجلات علمی وابسته

مجلات علمی وابسته به قطب:
 
  1. فصلنامه پژوهش در سلامت روان شناختی,مدیر مسئول دکتر محمد نقی فراهانی, سردبیر دکتر علیرضا مرادی
  2. فصلنامه علمی کاربردی روان شناسی و اطلاع رسانی, مدیر مسئول دکتر محمد نقی فراهانی, سردبیر دکتر محمد نقی فراهانی