مقالات ارائه شده در كنگره های داخلی وخارجی مقالات ارائه شده در كنگره های داخلی وخارجی

 
1, سبك هویت دانشجویان دانشگاههای دولتی شهر تهران براساس جنس . وضعیت تاهل ورشته تحصیلی , دكتر شهرآرای ودكتر فراهانی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان    ,  1385
2, بررسی رابطه بین كمال گرایی وعزت نفس , دكتر شهرآرای و دكتر فراهانی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان    , "1385
3, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینترنت دردختران دبیرستان , دكتر شهرآرای و دكتر مرادی, همایش زنان واینترنت , 1385
5, Investigating the relationship between empathy, دكتر شهرآرای , بیست وششمین كنگره كاربردی یونان , 1385
6,   A study of the psychometric , دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
7,  The investigation of reliability. , دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
8,  The relationship between social…, دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
9, Iranian codes of ethics for psychologists , دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
10, Prevalence and correlate   of internet , دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
11, The relationship between identity, دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
12,  A Comparison of empathy , دكتر شهرآرای, بیست وششمین كنگره كاربردی یونان, 1385
13, اختلال شخصیت واقدام به خودكشی در دانشجویان ایرانی , دكتر مرادی , سومین سمینار سراسری بهداشت روانی , 1385
14, مقیاس حافظه وكسلر, دكترمــــرادی , سومین كنگره نوروپسیكولوژی , 1386
15, بررسی حافظه شرح حال و شواهد نوروپسیكولوژیك, دكترمــــرادی, سومین كنگره نوروپسیكولوژی
, 1386
16, عصب روان شناختی و  PTSD : آیا PTSD بركاركردهای ساختاری , دكترمــــرادی, سومین كنگره نوروپسیكولوژی , 1386
17, بررسی سوء گیری توجه نسبت به محرك های مربوط به غذا شكل و وزن بدن , دكترمــــرادی, سومین كنگره نوروپسیكولوژی , 1386
18, نقش صفات شخصیت وسبك های مقابله برسلامت روانی دانشجویان ارائه مدل های علی , دكترمــــرادی, سومین سمینار دانشجویان بهداشت روانی , 1385
19, وضعیت هویت ودینداری ......, دكترمــــرادی, ارائه دركنگره روان شناسی اروپایی , 2006
20, ,  Investigating the relationship between perfectionism and Self – esteem with Subjective well –being ,  دکتر فراهانی – دکتر شهرآرای – , 8th European Congress of Psychology, 2007
21, 5 بزرگ ایرانی , سخنرانی – دکتر فراهانی , انجمن روان شناسی اجتماعی , 1385
23, بررسی نرخ شیوع اعتیاد به اینتر نت ورابطه آن با تنهایی وعزت نفس دردانش آموزان دختر وپسر دبیرستانهای شهر تهران , دكتر شهرآرای - دكتر مرادی , كنگره انجمن روان شناسی ایران , 1384
24, Identity style Identity Commitment and self efficacy,  دكتر شهرآرای , نهمین كنگره اروپایی روان شناسی , 1384
25, Identity Style and Social well-Being
,دكتر شهرآرای, نهمین كنگره اروپایی روان شناسی, 1384
26, The relationship between self concept and attribution,  دكتر شهرآرای - دكتر فراهانی , نهمین كنگره اروپایی روان شناسی, 1384
27,  The relationship between ego Identity Style self assertion and coping , دكتر شهرآرای , نهمین كنگره اروپایی روان شناسی, "1384
28,  The relationship bet self – Esteem and locus of control , دكتر فراهانی - دكتر شهرآرای , نهمین كنگره اروپایی روان شناسی, 1384
29, بررسی و اثر بخشی دیدگاه خانواده درمانی ساختاری در درمان اختلال اضطراب جدایی ,  دكتر مرادی , پنجمین سمینار انجمن مشاوره ایران , 1384
30, استاندارد سازی تست اضطراب اسپنس بین كودكان دبستانی , دكتر مرادی , كنگره پزشكی و روان شناسی , 1384
31, بررسی رابطه میزان سازگاری تحصیلی وسبك هویت دانشجویان دانشگاههای تهران , دكتر شهرآرای , همایش آسیب شناسی دانشجویان دانشگاهها , 1384
32, بررسی رضایت شغلی درافسران ارشد وجزء یك واحد نظامی , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... , 1384
33, بررسی اختلالات روانی درگروهی از كاركنان نظامی , دكتر فتحی    , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
34, بررسی مشكلات رفتاری فرزندان دختر كاركنان سپاه , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
35, نحوه گذراندن اوقات فراغت دربین كاركنان سپاه , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
36, ارتباط سازگاری با موفقیت شغلی دریك واحد نظامی , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
37, بررسی استرسهای گروهی از كاركنان نظامی مستقر درمنطقه خلیج فارس , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
38, تاثیر وتصور از خود بر سلامت روان نوجوانان در خانواده های نظامی , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
39, ارزیابی اعتبار وروایی مقیاس افكار خودكشی بك در سربازان , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
40, تاریخچه وفیزیولوژی خواب طبیعی , دكتر فتحی , سمینار خواب دانشگاه علوم پزشكی , 1384
41, پانل خدمات بهداشت روانی درنیروهای نظامی : گستره مسایل وخدمات بهداشت روانی , دكتر فتحی , كنگره سراسری طب نظامی , 1384
42, سمپوزیوم های پیامدهای روان شناختی ناشی از جنگ پیامد ها وراهبردهای مقابله ای , دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
43, بررسی رابطه هیجان خواهی ورضایت زناشویی , دكتر فتحی , همایش تقویت نظام خانواده وآسیب شناسی , 1384
44, مقایسه سطح سلامت روانی زوج های بارور ونابارور, "دكتر فتحی , همایش تقویت نظام خانواده و آسیب شناسی , 1384
45, تغییر سبك زندگی شیوه ای موثر بر درمان اختلال استرس پس از ضربه , "دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی , 1384
46, بررسی رابطه بین سبك رهبری وراهبردهای مدیریت تعارض دربیمارستان های دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... اعظم , "دكتر فتحی , "سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
47, رابطه رضایت شغلی و سلامت روان یك واحد نظامی سپاه , "دكتر فتحی , "سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
48, بررسی علائم اولیه اختلالات روانی مجروحین زلزله بم ., "دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... ", 1384
49, ارزیابی روان شناختی سربازان فرماندهی آماد وپشتیبانی نیروی زمینی سپاه , "دكتر فتحی , سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., 1384
50, بررسی سلامت روانی درخانواده خلبانان نظامی , "دكتر فتحی , "سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., "1384
51, بررسی علل كنارگیری كاركنان سپاه , "دكتر فتحی , "سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., "1384
52, ضرورت بررسی سطح سلامت روانی درگزینش نیروی انسانی , "دكتر فتحی , "سومین كنگره سراسری طب نظامی  دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., "1384
53, نقش ویژگی های شخصیتی در رضایت شغلی كاركنان یك واحد نظامی , "دكتر فتحی , "سومین كنگره سراسری طب نظامی دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا..., "1384
54, بررسی رابطه سازگاری زناشویی با آسیب پذیری فرهنگی , دكتر فتحی , دومین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , "1384
55, رابطه حمایتهای عاطفی وارتباط زوجین با سلامت روانی زنان ومردان نابارور, دكتر فتحی , دومین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , 1385
56, مروری بر كاربرد سلاح های بیولوژیك كنفرانس عوارض روانی سلاح های بیولوژیك , دكتر فتحی  , دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... مركز تحقیقات علوم رفتاری , "1385
57, بررسی تاثیر آموزش به شیوه ایفای نقش بربهبود تصور از خود نوجوانان , دكتر فتحی , دانشگاه علوم پزشكی بقیه ا... مركز تحقیقات علوم رفتاری, "1385
58, الگوهای تربیتی خانواده , دكتر فتحی , "اولین كنگره سراسری هنر درمانی در ایران, 1385"
59, مدیریت كارگاه رضایت شغلی وبهره وری , دكتر فتحی , " اولین كنگره سراسری هنر درمانی در ایران, 1385"
60, ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون , دكتر آزاد فلاح , سومین كنگره نوروپسیكولوژی ایران , 1386
61, جانبی شدن هیجان الگوهای نظری وریشه های تاریخی , دكتر آزاد فلاح, سومین كنگره نوروپسیكولوژی ایران, 1386
62, نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نورزگرایی و خلق مثبت ومنفی در پردازش اطلاعات هیجانی , "دكتر آزاد فلاح, "سومین كنگره نوروپسیكولوژی ایران, 1386
63, The effect of physical exercises on anxiety reduction 9 European, دكتر آزاد فلاح , Granada .Spain. 2005 , 2005
64, The effect of life style changing on decrease of couple maladjustment 9 European Congress of psychology, , "دكتر آزاد فلاح, Granada. Spain. 2005 , 2005
65, The effect of family problem solving on maladjustment 9 European Congress of psychology, "دكتر آزاد فلاح, Granada. Spain. 2005 , 2005
66, بازنگری سنت ها و نوگرایی دراستراتژی های گسترش سلامت روان , "دكتر آزاد فلاح, سومین كنفرانس سراسری بهداشت روانی دانشجویان , 2006
67, Psycho-neuroimmunology: A Kay Concept in cancer….., " دكتر آزاد فلاح, كنگره بین المللی سرطان كودك , 2006
68, نقش ابعادشخصیتی برونگردی و نو روزگرایی و خلق مثبت ومنفی درپردازش اطلاعات هیجانی , دكتر آزاد فلاح ", سومین كنگره نوروپسیكولوژی ایران , 2007
69, جانبی شدن هیجان : الگوهای نظری وریشه های تاریخی , دكتر آزاد فلاح ", سومین كنگره نوروپسیكولوژی ایران ", 2007 "
70, ارزیابی ویژگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون در دانشجویان , دكتر آزاد فلاح", سومین كنگره نوروپسیكولوژی ایران", 2007 "
71, بررسی نقش مداخله ای اصلاح باورها درگرایش جوانان به ازدواج , دكتر آزاد فلاح ", دومین كنگره سراسری آسیب شناسی خانواده , 2007"
72, مطالعه وضعیت خواندن ونارسا خوانی دردانش آموزان یك زبانه ( تهران ) ودو زبانه ( تبریزی وسنندجی ) دبستانی , دكتر مرادی , سومین كنگره نوروپسیكولوژی در ایرانی , 2007
73, اختلالات شخصیت و اقدام به خودكشی دردانشجویان ایرانی , دكتر مرادی, سومین كنگره نوروپسیكولوژی در ایرانی, 2007
74, بررسی سوء گیری توجه نسبت به محرك های مربوط , دكتر مرادی ", سومین كنگره نوروپسیكولوژی در ایرانی ", 2007
75, The Status of Self –Control & its relation to drug abuse relates behaviors among Iranian male high school ,  دکتر آزاد فلاح, Social BEHAVIOR&PERSONALITY, 1385
76, Clinical features of 52 Psychological Casualties of Iraq –Iran war, دکتر آزاد فلاح , Clinical & Experimental medical Letters, 2006
77, Sex Difference on Depression self rating scale in two Population , دکتر آزاد فلاح , Journal Applied Sciences, 2007
78, Comparison of learning strategies in successful and unsuccessful student,  دکتر آزاد فلاح, Archive of Medical sciences, 2007
79, Psychoneuroimmunology : A Kay concept in cancer Intervention , دکتر آزاد فلاح, تهران کنگره بین المللی سرطان کودک, 2006
80, بازنگری سنت ها ونوگرایی دراستراتزی های گسترش سلامت روانی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنفرانس سراسری بهداشت روانی, 2006
81,  نقش ابعاد شخصیتی برونگردی و نو روز گرایی و خلق مثبت ومنفی در پردازش اطلاعات هیجانی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران , 2007
82, جانبی شدن هیجان : الگوهای نظری وریشه های تاریخی ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران, 2007
83,  ارزیابی ویزگیهای روان سنجی پرسشنامه شخصیتی گری – ویلسون در دانشجویان ,  دکتر آزاد فلاح, سومین کنگره نوروپسیکولوزی ایران, 2007
84, بررسی نقش برنامه مداخله ای اصلاح باورها درگرایش جوانان به ازدواج ,  دکتر آزاد فلاح, " دومین کنگره سراسری آسیب شناسی خانواده, 2007
85, Phenomenological characteristics of autobiographical memory in healthy and depressed participant…….,  دکتر کاویانی , Granada –Spain9th European Congress, 2005
86,  دکترکاویانی , Tehran March Rouzbeh Psychiatric Hospital, 7200
87,  دکترکاویانی, 2nd Congress of Iranian Psychological Association. , 2006
88, Impact of depression and disability on quality of life in Iranian patients with multiple sclerosis ,,  دکترکاویانی, Multiple Sclerosis , 2007
89, Autobiographical memory retrieval and Problem –Solving deficits of Iranian Depressed patients attempting suicide. , دکتر کاویانی, Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment ,, 2005
90, Effect of socio cultural context and parenting style on scholastic achievement among Iranian adolescents., دکتر کاویانی, Social Developmental , 2007
91, اثر فصل‌ها و آب و هوا بر خلق. , دکتر کاویانی, دومین كنگره انجمن روان‌شناسی ایران، ., 1385
92, شناخت اجتماعی،, دکتر کاویانی, دانشگاه علوم پزشکی تهران، , 1384
93, 26- اعتباریابی پرسشنامه شخصیتی آیزنک EPQ-R در جمعیت ایرانی. , " دکتر کاویانی, همایش سالانه انجمن علمی, 1385
94, Phenomenological characteristics of autobiographical memory in healthy and depressed participants: impact of absorption, relatedness-individualism, and          mood, دکتر کاویانی, . 9th European Congress of Psychology- Granada- Spain., 2005
95,  جالشهای فراروی  دین در روان شناسی ,  دكتر نوابی نژاد ,  همایش نقش دین در بهداشت روان , 1386
96,  مشاوره : كار كرد شخصیت مشاوره , دكتر نوابی نژاد, ششمین سمینار انجمن مشاوره در ایران , 1386
97,  گزارش پژوهش درباره استرس های خانواده های ایرانی , دكتر نوابی نژاد, كنكره جهانی روان درمانی , 1386