مقالات  چاپ شده مقالات چاپ شده

1, Autobiographical memory performance and PTSD , دكتر شهرآراي  - دكتر مرادي , مجله روان شناسي , 1385
2, بررسي عوامل روان شناختي اقدام به خود كشي در دانشجويان ايراني ,   دكتر مرادي, مجله مطالعات روان شناختي , 1385
3, اثر بخشي آموزش راهبردي برنامه ريزي عصبي – كلامي برسلامت عمومي وانگيزش تحصيلي , دكتر مرادي -  دكتر شهرآراي , فصلنامه روان شناسي , 1385
4, بررسي اثر بخشي خانواده درماني ساختاري دربهبود عملكرد خانواده وتقويت رضايت زناشويي درخانواده هاي كودكان مبتلا به اختلال اضطراب جدايي , دكتر مرادي , فصلنامه پژوهشي خانواده , 1385
5, نقش صفت شخصيت وسبك هاي مقابله ، در سلامت رواني دانشجويان ، ارائه مدل هاي علي , دکتر مرادي, فصلنامه علوم شناختي , 1385
6, بررسي مدل پردازش واج شناختي خواندن دردانش آموزان پسر عادي و..., دكتر فراهاني , پژوهش درحيطه كودكان استثنايي , 1385
7, بررسي اثرسبك هاي شناختي ودرماندگي آموخته شده ( الگوي خستگي شناختي ) , دكتر فراهاني , فصلنامه پژوهشهاي روان شناختي , 1385
8, اثر خستگي شناختي وهوش هيجاني برحل مسائل شناختي , دكتر فراهاني , فصلنامه تازه هاي علوم شناختي , 1385
9, پردازش واج شناختي براي تبيين نارسا خواني , دكتر فراهاني , كودكان استثنايي , 1385
10, ارزيابي دانشجويان ازتنشگرهاي تحصيلي وواكنشهاي نسبت به اين تنشگرها , دكتر مرادی, مجله علوم روا نشناختي , 1385
11, مقايسه پنج عامل بزرگ شخصيتي رانندگان , دكتر فراهاني , مجله علمي ـ پژوهشي دانشگاه تبريز , 1385
12, پنج عامل بزرگ و منبع كنترل بيماران MS, دكتر فراهاني , مجله علمي – پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند , 1384
13, تاثير بهبود ارتباط بر رضايت زناشويي زوجين شاغل , دكتر نوابي نژاد , مجله تازه ها وپژوهشهاي مشاوره , 1384
14, رابطه جنس ، نقشهاي جنسيتي و ترس از موفقيت , دكتر فراهاني ـ دكتر شهرآراي , مجله علمي – پژوهشي روان شناسي , 1384
15, ديدگاه خانواده درماني ساختاري دردرمان اختلال اضطراب جدايي كودكان سنين 6 الي 12 ساله , دكتر مرادي , مجله علمي -پژوهشي دانشور , 1384
16, بررسي رابطه ميان پنج عامل بزرگ شخصيت سبكهاي مقابله اي وسلامت رواني دانشجويان كارشناسي , دكتر مرادي , مجله روان شناسي و علوم تربيتي , 1384
17, بررسي و مقايسه كاركردهاي خانواده هاي سيماي روان شناختي فرزندان شاهد , دكتر مرادي , نوآوري هاي آموزشي, 1384
18, بررسي عوامل زمينه اي – فردي وارتباطي دو جانبه موثر بر سازگاري زناشويي , دكتر فتحي – دكتر نوابي نژاد, مجله خانواده پژوهي , 1384
19, ارزبايي اعتبار و رواني مقياس افكار خودكشي بك در سربازان , دكتر فتحي , مجله طب نظامي , 1384
20, بررسي وضعيت خدمات مشاوره اي در سپاه , دكتر فتحي , مجله طب نظامي, 1384
21, بررسي سطح سلامت رواني ووضعيت تحصيلي دانشجويان ممتاز شاغل به تحصيل دريك رشته يا دورشته به طور همزمان , دكتر فتحي , مجله روان شناسي , 1384
22, عوامل موفقيت شغلي نظاميان , دكتر فتحي , مجله روان شناسي , 1384
23, بررسي رابطه بين تقيدات مذهبي وسازگاري زناشويي , دكتر فتحي , فصلنامه خانواده پژوهي , 1385
24, تاثير برروش تغيير شيوه زندگي بركاهش ناسازگاري همسران , دكتر فتحي , فصلنامه انديشه و رفتار , 1385
25, بررسي نيازهاي خانواده كاركنان نظامي نسبت به خدمات مشاوره اي , دكتر فتحي , دانشگاه علوم پزشك ارتش, 1385
26, عوامل موثر بر رضايت شغلي افسران در يك واحد نظامي , دكتر فتحي , مجله طب نظامي , 1385
27, بررسي شيوع افكار خود كشي وعوامل مرتبط با آن در سربازان , دكتر فتحي , مجله طب نظامي, 1385
28, بررسي علايم اوليه اختلالات رواني مجروحين زلزله بم , دكتر فتحي , مجله علوم رفتاري , پذيرش
29, بررسي رابطه منبع كنترل وسلامت رواني در دانش آموزان , دكتر فتحي , مجله علوم رفتاري , پذيرش
30, بررسي نظام ارزشي كاركنان شاغل در سپاه , دكتر فتحي , مجله علوم رفتاري , پذيرش
31, بررسي ارتباط سطح تحول من ، دلبستگي به خدا و جهت گيري مذهبي دردانشجويان , دكتر آزاد فلاح , مجله روان شناسي , 1384
32, به سوي هشياري , دكتر آزاد فلاح, مجله علوم روان شناختي , 1384
33, بررسي وضعيت سوء مصرف مواد مخدر در دانش اموزان و تلفيق عامل خود كنترلي درمدل EPPM, دكتر آزاد فلاح, مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي شهيد صدوقي يزد , 1384
34, بررسي مقايسه اي نگرشهاي ناكار آمد دردختران فراري وعادي , دكتر آزاد فلاح , مجله رفاه اجتماعي , 1384
35, كاربرد تئوريهاي برانگيزاننده ترس در پيشگيري از سوء مصرف مواد , دكتر آزاد فلاح, مجله دانشگاه علوم همدان , 1384
36, تجربيات مادران از داشتن كودك عقب مانده ذهني , دكتر آزاد فلاح, مجله علمي – پژوهشي توانبخشي , 1384
37, رابطه هوش هيجاني وسبكهاي دلبستگي , دكتر آزاد فلاح, فصلنامه تازه هاي علوم شناختي , 1384
38, بررسي مقايسه اي نگرش نا کار آمد در دختران فراري و عادي , دكتر آزاد فلاح, رفاه اجتماعي , 1384
39, بررسي واكنشهاي فيزيولوژيك به استرس بر اساس فعاليت سيستمهاي مغزي / رفتاري , دكتر آزاد فلاح, مجله روان شناسي , 1386
40, جنسيت و رويكردهاي معرفت شناسي , دكتر آزاد فلاح, فصلنامه تعليم وتربيت , 1385
41, تفاوتهاي فردي درسبكهاي هويت وعمكلرد تحصيلي : نقش تعهد هويت وبهزيستي روان شناختي , دكتر شهرآراي , پژوهش درسلامت روان شناختي , 1386
42, سلامت رواني دانش آموزان شهر تهران با سبك هاي تربيتي والدين و وضعيت اقتصادي , دكتر فراهاني , پژوهش درسلامت روان شناختي , 1386
43, سلامت رواني و هوش هيجاني در دختران ورزشكار وغير ورزشكار , دكتر فراهاني , مجله روان شناسي , 1386
44, The status of self control & its relation to drug abuse related behavior , دكتر آزاد فلاح , Journal of applied Sciences, 1386
45, Clinical Features of 52 Psychological Casualties of Iraq- Iran war, دكتر آزاد فلاح- دكتر فتحي , Journal of applied Sciences , 1386
46, Sex Differences on Depression Self Rating Scale in two Population, دكتر آزاد فلاح, Journal of applied Sciences, 1386
47, Wearing the seabed the wrist and seasickness prevention., دكتر فتحي , Archives of Medical Sciences1386
48, Verbal and Non-Verbal Intelligence: Dyslexic Dystrophic Students and Normal Students, , دكتر فتحي , Archives of Medical Sciences, 1386
49, Comparison of Subjective Sleep Quality in Chemical Warfare Victims and Control., دكتر فتحي , Clinical and Experimental Medical Letters. , 2006
50, Test Anxiety in Iranian Students: Cognitive Therapy Vs Systematic Desensitization. , دكتر فتحي , Archives of Medical Sciences., 2006
51, Sexual Dysfunctions and Marital Maladjustment in Veterans with PTSD., دكتر فتحي , Journal of Applied Sciences, 2006
52, مقايسه اثر بخشي دو روش مداخله اي تغيير شيوه زندگي و حل مشكل خانوادگي دركاهش ناسازگاريهاي زناشويي , دكتر نوابي نژاد , تازه ها و پژوهشهاي مشاوره , 1385
53, مقايسه ميزان اثر بخشي دو رويكرد شناختي رفتاري وكتاب درماني برافسردگي زنان , دكتر نوابي نژاد, فصلنامه مطالعات زنان , 1386
54, رابطه بين سطح هاي دلبستگي با كيفيت دوستي دردانش آموزان دبيرستاني , دكتر نوابي نژاد , فصلنامه تازه ها وپژوهشهاي خانواده , 1385
55, تايز آموزش خودگرداني رفتارهاي توجهي ، خود گرداني رفتارهاي انگيزشي , دكتر مرادي, فصلنامه علمي – پژوهشي كودكان استثنايي , 1386
56, بررسي نرخ شيوع اعتياد به اينترنت , دكتر مرادي, فصلنامه علمي – پژوهشي روان شناسي معاصر , 1386
57, بررسي اثر بخشي خانواده درماني ساختاري در بهبود , دكتر مرادي, فصلنامه خانواده پژوهشي , 1386
58, بررسي عوامل روان شناختي اقدام به خودكشي , دكتر مرادي, فصلنامه دانشگاه الزهراء , 1386
59 , فعاليت دستگاههاي مغزي رفتاري و مستعد بودن به شرم و گناه , دكترآزاد فلاح , مجله روان شناسي , 1385
60, رابطه سبكهاي ابزار هيجان با سلامت عمومي , دكترآزاد فلاح, مجله روان شناسي, 1385
61, تجربيات مادران از داشتن كودك عقب مانده ذهني , دكترآزاد فلاح, فصلنامه علمي و پژوهش توانبخشي , 1385
62, كاربرد تئوري هاي برانگيزاننده ترش درپيشگيري از سوء مصرف مواد , دكترآزاد فلاح, مجله دانشگاه علوم پزشكي همدان , 1385
63, رابطه هوش هيجاني وسبكهاي دلبستگي با احساس غربت , دكترآزاد فلاح, تازه هاي علوم شناختي , 1385
64, رابطه هوش هيجاني وسبكهاي دلبستگي , دكترآزاد فلاح, تازه هاي علوم شناختي , 1385
65, بررسي واكنشهاي فيزيولوژيك به تنيدگي براساس فعاليت نظام مغزي رفتار , دكترآزاد فلاح, مجله روان شناسي , 1386
66, بررسي ميزان شيوع اعتياد به اينترنت ورابطه آن با تنهايي وعزت نفس در دانش آموزان دبيرستاني شهر تهران , دكتر ا مرادي , فصلنامه تعليم وتربيت , 1386
67, تاثيرآموزش خود گرداني رفتارهاي توجهي خود گرداني رفتارهاي انگيزش و خود آموزي كلامي بركاهش نشانه هاي اختلال نارسايي توجه / بيش فعالي , دكتر ا مرادي, فصلنامه كودكان استثنايي , 1386
68, مقايسه تغيير حسي اطلاعاتي معمولي و آزمايشگاهي بر عملكرد حافظه آشكار ونا آشكار , دكتر مرادي, فصلنامه روان شناسي , 1386
69, بررسي تحولي حافظه آشكار وناآشكار كودكان , دكتر ا مرادي, فصلنامه هاي تازه هاي علوم شناختي , 1386
70, رابطه هوش هيجاني و منبع كنترل با سلامت روان شناختي در بين دانشجويان مازندران , دكتر ا مرادي, فصلنامه هاي تازه هاي علوم شناختي, 1386
71, بررسي رابطه بين گرايشهاي مذهبي و سالمندي موفق , دکتر آزاد فلاح , دانشور رفتار, 1384
72, بررسي وضعيت سوء مصرف مواد در دانش آموزان و تلفيق عامل خود کنترل درمدل EPPM, دکتر آزاد فلاح, ايران دانشگاه علوم پزشکي, 1384
73, بررسي ارتباط سطح تحول ( من ) دلبستگي به خدا و جهت گيري مذهبي , دکتر آزاد فلاح, مجله روان شناسي, 1384
74, تحليل عاملي تائيدي وهمساني دروني پرسشنامه استرس دوران دانشجويي , دکتر فراهاني , پزوهش هاي روان شناختي, در دست انتشار
75, Affective modulation of the startle response in depression: influence of the severity of depression, anaerobia, and anxiety.
,   دکتر کاوياني, , Journal of Affective Disorders, 2004
76, Autobiographical memory retrieval and problem-solving deficits of Iranian depressed patients attempting suicide,  دکتر کاوياني, . Journal of psychopathology and Behavioral, 2004
77, Effect of socio-cultural context and parenting style on scholastic achievement among Iranian adolescents., دکتر کاوياني, Social Developmental, 2006
78, Impact of depression and disability on quality of life in Iranian patients with multiple sclerosis دکتر کاوياني , Multiple Sclerosis,, 2006
79, اثربخشي زوج‎درماني سيستمي-رفتاري بر افسردگي و رضايت زناشويي زنان افسرده,   دکتر کاوياني, فصلنامه تازه هاي علوم شناختي , 1385
80, (1385). بررسي مؤلفه‌هاي شناختي، هيجاني و رفتاري انگ زدن به افراد مبتلا به بيماري‌هاي رواني. .,  دکتر کاوياني, " فصلنامه تازه هاي علوم شناختي, 1385
81, ). اعتباريابي و هنجارسازي پرسشنامۀ سرشت و منش کلونينجر
TCI در جمعيت ايراني,  دکتر کاوياني, .مجلۀ دانشکدۀ پزشکي، , 1384
82, عملکرد حافظه سرگذشتي و مسئله گشايي در پيوستار زندگي و مرگ: پژوهش
دربيماران افسرده, آقاي دکتر کاوياني, تازه‌هاي علوم شناختي, 1384
83, ).تغيير‌پذيري خلق در شرايط آب‌وهوايي
و فصل‌هاي مختلف سال در جمعيت بهنجار,  دکتر کاوياني, فصلنامة انديشه و رفتار, 1384
84, اثربخشي شناخت‌درماني مبتني‌بر ذهن‌آگاهي
(MBCT) در کاهش افکار خودآيند منفي، نگرش کارآمد، افسردگي و اضطراب: پي‌گيري 60 روزه, دکتر کاوياني,  تازه‌هاي علوم‌شناختي،, 1384
85, هنجاريابي و اعتبارسنجي فرم تجديدنظر شدۀ پرسشنامه شخصيتي آيزنک در جمعيت ايراني, دکتر کاوياني,  انديشه و رفتار, 1384
86, تقابل واژه هاي هيجان و شناخت در فارسي, دکتر کاوياني, تازه هاي علوم شناختي, 1384
87, ). تقابل واژه‎هاي «آسيب‎شناسي, دکتر کاوياني, تازه هاي علوم شناختي, 1384
88, ). پايايي قسمت اختلالات مصرف مواد در نسخه فارسي مصاحبۀ تشخيصي جامع بين المللي (,  دکتر کاوياني, تازه هاي علوم شناختي, 1384
89, بررسي مؤلفه‌هاي شناختي، هيجاني و رفتاري انگ زدن به افراد مبتلا به بيماري‌هاي رواني,  دکتر کاوياني, تازه هاي علوم شناختي, 1385
90, تاثير مشاوره راه حل – محور بر رضايت رناشويي روجين هر  دو شاغل , دکتر نوابي نزاد   
,  فصلنامه تازه هاي پزوهش هاي  مشاوره , 1385
91, تاثير زوج درماني به شيوه ايمالوترابي بر افزايش صميميت زوجين مراجعه کننده به مراکز مشاوره درا صفهان , دکتر نوابي نزاد   
, فصلنامه تازه هاي پزوهش هاي  مشاوره,