كتب چاپ شده كتب چاپ شده

1-زمینه روان شناسی,1385دكتر محمد نقی فراهانی,
2-روان شناسی سلامت,دکتر محمد نقی فراهانی,1386
3-پنج بزرگ ایرانی:شخصیت برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی,در دست انتشار
4- ابعاد شناختی اختلالات هیجانی: تشخیص درمان اختلالات روان شناختی كودك ونوجوان, دكتر علیرضا مرادی, 1385
5- انگیزش در تعلیم وتربیت ( نظریه ها ، تحقیقات وراهكارها ), دكتر مهرناز شهرارای, 1385
6- روان شناسی رشد نوجوان : دیدگاه تحولی, دكتر مهرناز شهرارای, ترجمه وتالیف 1384
7- شیوه های تغییر رفتار, دكتر فتحی آشتیانی, 1385
8- روان شناسی سلامت , دكتر فتحی آشتیانی, 1385
9- آسیب شناسی روانی , دكتر فتحی آشتیانی, 1385
10- روانشناسی یادگیری كودك ونوجوان ( چاپ چهارم ) تالیف , مهرناز شهرآرای, انتشارات رشد 1386
11- رشد جنسیت , مهرناز شهرآرای, انتشارات ققنوس 1384
12- روان شناسی زن , شكوه نوابی نژاد, انتشارات علمی 1385
13- استاندارد های جهانی تربیت بدنی وورزش كودكان ونوجوانان , شكوه نوابی نژاد, 1385
14- دائره المعارف مشاوره , شكوه نوابی نژاد, ترجمه 5 138
15- روان شناسی سلامت , دکترمحمد نقی فراهانی, آموزش وپرورش دفتر تالیف 138
16- Composite international Diagnostic Interview., دکتر حسین کاویانی, 2006Translated to Persian
17- Structured Clinical interview ….SCID , دکتر حسین کاویانی, "2006
18- شناختاجتماعی- , دکتر حسین کاویانی, ترجمه (تألیف 1386
19- مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های محور I در (SCID-I) DSM-IV، (1384)., "دکتر حسین کاویانی, 1386
20- مصاحبه تشخیصی جامع بین‌المللی – CIDI, دکتر حسین کاویانی, (ترجمه و اعتباریابی) (1385).
21- كتابچه آموزش و كاربرد CIDI – , دکتر حسین کاویانی, تألیف (1385).
22- فصل یازدهم کتاب زوج‎درمانی کاربردروابط جنسی: اختلال در میل، برانگیختگی و ارگاسم. , دکتر حسین کاویانی, (ترجمه دکتر اشرف‎سادات موسوی، 1384):
23- درمان‌های شناختی-رفتاری.   , دکتر حسین کاویانی, (تألیف کلارک) مهركاویان. 1386