درخواست ایجاد پرتال نشریات
اطلاعات خدمت
نام خدمت: درخواست ایجاد پرتال نشریات
کد خدمت: 9
سامانه خدمت: سامانه نشریات دانشگاه
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم فاطمه گلی
ایمیل: goli@khu.ac.ir
شماره تماس: 2627- 02634579600
 
  • سامانه نشریات شامل اطلاعات کلیه نشریات دانشگاه خوارزمی می باشد.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA