ترفیع اساتید
اطلاعات خدمت
نام خدمت: ترفیع اساتید
کد خدمت: 13
سامانه خدمت: سامانه گلستان
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت: خانم مهناز سوری
ایمیل: Soori.mahnazgmail.com
شماره تماس: مستقیم: 02186072733
آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

اعضای هیئـت علمـی در هـر سـال درخواسـت ترفیـع پایـه را پـس از بارگـذاری مـدارک ومســتندهای فعالیتهــای پژوهشــی و آموزشــی در ســامانه گلســتان ارســال مــی‌کننــد. درخواست‌ها پس از طی مرحله تأییـد دانشـکده، بـه اداره ترفیـع و ارتقـا ارسـال مـی شـود.

در هر مرحله از تأیید درخواسـت ترفیـع، بررسـی مـوارد زیـر بـرای تائیـد یـا عـدم تائیـد الزامی است:

  • بررسی امتیاز بند رعایت نظم و انضباط آموزشی و اعلام نتیجه به معاونت آموزشی.
  • بارگذاری رزومه به روز به زبان فارسی و انگلیسی در پرتال دانشکده.
  • کامل بودن واحد موظف در هر دو نیمسال در سامانه گلستان (گزارش ۸۰۱ .(
  • بررســی و حــذف فعالیت‌هــای پژوهشــی تکــراری (منظــور از تکــراری فعالیت‌هــایی اســت کــه در ترفیع سنوات قبل انتخاب شده و امتیاز گرفته است).
  • احراز شرایط اعطاء پایه با استفاده از امتیاز ذخیره.
  • درخواست ترفیع حداکثر دو ماه پس از تاریخ ترفیع سالانه.

   
 تذکر: چنانچـه هـر یـک از مـوارد فـوق رعایـت نشـود، درخواسـت ترفیـع عـودت داده مـی‌شود.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA