آموزش الکترونیک
اطلاعات خدمت
نام خدمت: آموزش الکترونیک
کد خدمت: 18
سامانه خدمت: سامانه آموزش‌های مجازی
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت 1: همکاران پشتیبان سامانه lms در دانشکده ها
کارشناس خدمت 2: همکاران پشتیبان سامانه lms در مرکز آموزش های آزاد
مسیر ارتباطی با پشتیبانان: میز خدمت(لیست پشتیبانان)

آیین نامه و سیاست های استفاده از خدمت:

• دانشجویان با شماره دانشجویی بعنوان نام کاربری و "کد ملیUu" بعنوان رمز ورود

• دانشجویان اتباع با شماره دانشجویی بعنوان نام کاربری و "شماره دانشجوییUu" بعنوان رمز ورود

• چنانچه پیغام اشتباه بودن پسورد را مشاهده کردید بجای کد ملی در رمز ترکیبی شماره دانشجویی را وارد کنید.

نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA