جلسات آنلاین
اطلاعات خدمت
نام خدمت: جلسات آنلاین
کد خدمت: 19
سامانه خدمت: سامانه Lms و Adobe Connect
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت 1: همکاران پشتیبان سامانه lms در دانشکده ها
کارشناس خدمت 2: همکاران پشتیبان سامانه lms در مرکز آموزش های آزاد
مسیر ارتباطی با پشتیبانان: میز خدمت (لیست پشتیبانان)
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA