مشاوره دانشجویی
اطلاعات خدمت
نام خدمت: مشاوره دانشجویی
کد خدمت: 32
کارشناس خدمت کرج: خانم مریم فردوسی
اطلاعات خدمت
کارشناس خدمت تهران: خانم سمیرا بابایی
شماره تماس کرج: 02634513479 و 02634579600 داخلی 2383
شماره تماس تهران: 02188890105

 
 جهت اطلاع از برنامه حضور روانشناسان، روانپزشک یا مشاوران در طول هفته در مرکز مشاوره به آدرس https://consultant.khu.ac.ir مراجعه نمایید.
نام و نام خانوادگی:
سوال شما:
CAPTCHA