ورود به پنل کاربری

ظرفیت های آموزشی گروه جامعه شناسی

نام رشته مکان ارائه مقطع تحصیلی
کارشناسی کارشناسی ارشد دکتری
جامعه شناسی تهران
کرج * *
مددکاری تهران
کرج *
پژوهش علوم اجتماعی تهران
کرج *
سیاستگذاری فرهنگی تهران *
کرج

بررسی مسائل اجتماعی
 
تهران *
کرج


CAPTCHA code