فهرست اعضای هیات علمی
فیلتر با حروف الفبا
فیلتر با نام دانشکده
فیلتر با نام گروه
نام کاربرى، نام یا نام خانوادگى
وضعیت استخدامی
موارد در هر صفحه
تصویر
نام و نام خانوادگی
گروه
دانشکده
وضعیت استخدامی
گروه آموزشی ریاضی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی شیمی آلی و پلیمر
دانشکده شیمی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
بازنشسته
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
گروه مدیریت عملیات و فناوری اطلاعات
دانشکده مدیریت
شاغل
گروه آموزشی مشاوره و راهنمایی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی شیمی معدنی و نانو
دانشکده شیمی
گروه آموزشی تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
دانشکده فنی و مهندسی
شاغل
گروه آموزشی ریاضی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی فلسفه تعلیم و تربیت
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی ژئوشیمی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ریاضی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
گروه آموزشی علوم جانوری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی ریاضی
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
دانشکده هنر و معماری
دانشکده هنر و معماری
گروه آموزشی مهندسی صنایع
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی عمران
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی زمین شناسی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فیزیولوژی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شاغل
گروه آموزشی تکنولوژی آموزشی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی مهندسی عمران
دانشکده فنی و مهندسی
شاغل
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی بیومکانیک و آسیب شناسی ورزشی
دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
شاغل
گروه آموزشی تاریخ
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی روانشناسی بالینی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی آمار
دانشکده علوم ریاضی و کامپیوتر
شاغل
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی مهندسی صنایع
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
دانشکده اقتصاد
شاغل
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی مهندسی برق و کامپیوتر
دانشکده فنی و مهندسی
گروه آموزشی ریاضیات مالی
دانشکده علوم مالی
گروه آموزشی روانشناسی
دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی
گروه آموزشی روابط بین الملل
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
شاغل
گروه آموزشی جغرافیا و گردشگری
دانشکده علوم جغرافیایی
شاغل
گروه آموزشی شیمی تجزیه و کاربردی
دانشکده شیمی
گروه آموزشی معارف اسلامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی