ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
دکتر حسین ابویسانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
2
دکتر کامران احمدگلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
3
دکتر فاضـل اسدی امجد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
4
دکتر علی اسودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
5
دکتر سیدعدنان اشکوری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
6
خانم ترانـه اصغری طبری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
7
دکتر علی اکبر ایمانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
8
دکتر عصمت بابائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
9
دکتر شهلا باقری میاب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
10
دکتر بهادر باقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
11
دکتر حسین بیات
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
12
دکتر محمد پارسانسب
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
13
دکتر فاطمه پرچکانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
14
دکتر فــواد پورآرین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
15
دکتر علی پیرانی شال
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
16
دکتر صـالـح پـرگاری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
17
دکتر فاطمه سادات تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
18
دکتر مرتضی تهامی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
19
دکتر مسعود جعفری جزه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
20
دکتر سیدهدایت جلیلی سنزیقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
21
دکتر فاطمـه جواهـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
22
دکتر اسماعیل چنگیزی اردهائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
23
دکتر کرم حبیب‌پور گتابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
24
دکتر سیدشهاب الدین حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
25
دکتر عبداله حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
26
دکتر میرهادی حسینی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
27
محسن حنیف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
28
دکتر محبوبه حیدری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
29
دکتر محمدعلی خوانین زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
30
دکتر عـصمت خوئینی قزلجه
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
31
دکتر علیرضا دهقانپور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
32
دکتر محمدحسن رازنـهان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
33
دکتر علی اصغر رجبی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
34
دکتر صادق رزاقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
35
دکتر رسـول رسـولی پـور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
36
دکتر محمدجواد رضائی ره
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
37
دکتر سیدابوالفضل رضوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
38
خانم هـمای رضـوانی خراشاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
39
دکتر حجت روح اللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
40
دکتر بیژن زارع
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
41
دکتر ناصرقلی سارلی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
42
دکتر قربانعلی سبکتکین ریزی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
43
دکتر مـنـظر سلطانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
44
دکتر سیدحـسین سـراج زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
45
دکتر محمد شادروی منش
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
46
دکتر محمد صالح شریف عسکری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
47
دکتر مریم شریف
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
48
دکتر نادر شکراللهی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
49
دکتر عباس شیخ شعاعی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
50
دکتر امیر شیرزاد
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
51
دکتر حامد صدقی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
52
دکتر رضا صفری شالی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
53
دکتر حسین طالب زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
54
دکتر محمـود عابـدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
55
آقای حسـن عاشوری قاضی محله
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
56
خانم اعظم عبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
57
دکتر عسگر عسگری حسنکلو
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
58
دکتر محمودرضا عطائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
59
دکتر بهرام علیزاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
60
دکتر حبیب اله عـباسی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
61
دکتر مهـوش غلامی ورنامخواستی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
62
دکتر مهدی غیاثوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
63
دکتر مرتضی فتحی زاده
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
64
دکتر غلامعـلی فلاح قهـرودی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
65
دکتر صـغری فلاحـتی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
66
دکتر صلاح الدین قادری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
67
دکتر علیرضا قبادی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
68
دکتر قدرت اله قربانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
69
دکتر زینب کاوه فیروز
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
70
دکتر علیرضا کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
71
دکتر محمدنبی کریمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
72
دکتر مـسعود گل چین
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
73
دکتر شاکر لوائی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
74
دکتر حسین محمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
75
دکتر سـودابـه مظـفـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
76
دکتر حـسین مفتخـری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
77
دکتر محمود مکوند
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
78
دکتر سیدمحمدحسین موسوی پور
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی معارف اسلامی
79
دکتر عبدالله میراحمدی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
80
دکتر مرتضی میرباقری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی فلسفه
81
دکتر سیدمرتضی میرهاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
82
دکتر کاظـم میقانی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ
83
دکتر هومن ناظمیان
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
84
دکتر زهره ناعمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی
85
دکتر سیدحسین نبوی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
86
دکتر روح الله نجفی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی علوم قرآنی و حدیث
87
دکتر عفت نقابی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان و ادبیات فارسی
88
دکتر حمزه نوذری
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی جامعه شناسی
89
دکتر سیدمحمدرضا هاشمی
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی زبان های خارجی
90
دکتر سـهراب یزدانی مقدم
دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه آموزشی تاریخ