ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
دکتر محسن ابراهیمی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
2
دکتر مرتضی اسدی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
3
دکتر حسین امیری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
4
آقای علی تک روستا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
5
دکتر مرضیه خاکستری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
6
دکتر میثم رافعی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
7
دکتر وحید شقاقی شهری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
8
دکتر محمد صیادی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
9
علی طوسی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
10
دکتر احمد عاملی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
11
دکتر مجید فشاری
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
12
دکتر مهدی قائمی اصل
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
13
دکتر محمد حسین کریم
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
14
دکتر غلامعلی معصومی نیا
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی
15
دکتر سیاب ممی پور
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
16
دکتر محمدرضا منجذب
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد امور عمومی
17
علی ناظمی اشنی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد انرژی و منابع
18
آقای محمد نصر اصفهانی
دانشکده اقتصاد
گروه آموزشی اقتصاد و بانکداری اسلامی