ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر علی احمدآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
2
سیدمروت افتخاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
3
حسن افراخته
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
4
مهری اکبری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی آب و هوا شناسی
5
طهمورث بهروزی نیا
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
6
دکتر طاهر پریزادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
7
علی اصغر تراهی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی سنجش از راه دور
8
سیدمحمد توکلی صبور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی سنجش از راه دور
9
سیمین تـولائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
10
مجتبی جاودان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
11
دکتر حمید جلالیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای انسانی
12
زهرابیگم حجـازی زاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی آب و هوا شناسی
13
دکتر حسین ربیعی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
14
دکتر هانی رضائیان
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی سنجش از راه دور
15
وحید ریاحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
16
احمـد زنگانه
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
17
دکتر فرزانه ساسان پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
18
جواد سدیدی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی سنجش از راه دور
19
محمد سلیقه
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی آب و هوا شناسی
20
محمـد سلیمانی مهرنجانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
21
آقای علی شماعی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
22
امیر صفاری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
23
دکتر پرویز ضیائیان فیروزآبادی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی سنجش از راه دور
24
اصغر طهماسبی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
25
عطاءاله عبدی فتح آباد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
26
دکتر فرهاد عزیزپور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی روستائی
27
پروفسور بهلول علیجانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی آب و هوا شناسی
28
دکتر حبیب اله فصیحی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
29
مسلم قاسمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
30
عـزت الـه قنواتی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
31
مراد کاویانی راد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
32
تاج الدین کرمی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
33
امیر کرم
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
34
یدالـه کریمی پور
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
35
موسی کمانرودی کجوری
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
36
طیبه کیانی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی ژئومورفولوژی
37
افشین متقی دستنائی
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیای سیاسی
38
دکتر علی موحد
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی جغرافیا و برنامه ریزی شهری
39
دکتر محمدحسین ناصرزاده
دانشکده علوم جغرافیایی
گروه آموزشی آب و هوا شناسی