ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
دکتر محمدرضا آصف
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
2
دکتر الهام اسدی مهماندوستی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
3
دکتر مهدی امیرسرداری
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
4
دکتر مهدی تلخاب لو
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
5
دکتر جهانبخش دانشیان
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
6
دکتر مرتضی دلاوری کوشان
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
7
دکتر اصغر دولتی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
8
دکتر مریم ده بزرگی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
9
دکتر میثم رستگاری مهر
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
10
دکتر خلیل رضایی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
11
دکتر زهرا سیدمهدی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
12
دکتر عطا شاکری
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
13
دکتر لطیف صـمدی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
14
دکتر امیرعلی طباخ شعبانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
15
دکتر سید محمـود فاطمی عقدا
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
16
دکتر مجید قاسمی سیانی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
17
دکتر شهریار محمودی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
18
دکتر حسین مصدق
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی
19
دکتر بهزاد مهرابی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی ژئوشیمی
20
دکتر علی میثاقی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
21
پروفسور محمد نخعی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی کاربردی
22
دکتر سیدحسین هاشـمی شیخ آبادی
دانشکده علوم زمین
گروه آموزشی زمین شناسی