ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مهنـاز آذرنیا
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
2
دلارام اسلیمی اصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
3
هانیه جلالی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
4
نسترن حیدری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
5
پروفسور شهربانـو عـریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
6
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
7
هـما محـسنی کوچصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
8
خانم سیده غدیره میرابوالقاسمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
9
شجاع هاشمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری