ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
زهرا توکلی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
2
دکتر پریسا جنوبی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
3
خانم مهرشید ریاحی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
4
اعظـم سلیمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
5
رامین عزتی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
6
پروفسور فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
7
دکتر فـرزانـه نجـفی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی