ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
دانشکده
گروه
1
مهنـاز آذرنیا
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
2
دکتر سعید آیریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
3
دلارام اسلیمی اصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
4
دکتر الهه امینی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
5
آقای سیدعبدالحمید انگجی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
6
دکتر ویدا تفکری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
7
زهرا توکلی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
8
هانیه جلالی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
9
دکتر پریسا جنوبی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
10
نسترن حیدری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
11
دکتر سارا خاوری نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
12
دکتر عادله دیوسالار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
13
خانم مهرشید ریاحی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
14
دکتر محمدعلی زاهد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
15
اعظـم سلیمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
16
انسیه صالح قمری
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
17
دکتر محمد طهماسب
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
18
رامین عزتی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
19
پروفسور شهربانـو عـریان
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
20
طاهـره فروتن
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
21
مرضیه قلاسی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
22
پروفسور فرخ قهرمانی نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
23
دکتر لیلا کرمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
24
دکتر گیلدا کریمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
25
هـما محـسنی کوچصفهانی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
26
مسعود مشهدی اکبربوجار
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
27
خانم سیده غدیره میرابوالقاسمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری
28
محمـد نبیونی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
29
دکتر فـرزانـه نجـفی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم گیاهی
30
دکتر آزاده نیک نژاد
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی سلولی - مولکولی
31
شجاع هاشمی
دانشکده علوم زیستی
گروه آموزشی علوم جانوری