ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
خانم فـرزانه تفرشی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
2
سعید توسلی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
3
جعفر جـهان پناه
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
4
دکتر کمال حاجی شریفی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
5
دکتر علی حسن بیگی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
6
دکتر اسماعیل حیدری
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
7
دکتر شهرام خسروی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
8
آقای سید محمدحسین خلخالی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
9
دکتر سمیه سلمانی شیک
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
10
محمداسماعیل عظیم عراقی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
11
دکتر محمدباقر فتحی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
12
دکتر فهیمه کریمی پورحدادان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
13
دکتر فرامرز کنجوری
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی حالت جامد
14
محمدعلی گنجعلی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
15
محمدحسین مجلس آراجهرمی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
16
فرزان مومنی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا
17
دکتر سلمان مهاجر مازندرانی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
18
حسـن مهـدیان
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی فیزیک اتمی - مولکولی
19
دکتر علی واحدی
دانشکده فیزیک
گروه آموزشی نجوم و انرژی های بالا