ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
فرهاد بلاش
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
2
حمید خانی پور
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات روانشناختی
3
دکتر کاظم دلروز
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
4
علی ذکاوتی قراگوزلو
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
5
آیت سعادت طلب
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات تربیتی
6
رضا عظیمی
مؤسسه تحقیقات تربیتی،روانشناختی و اجتماعی
گروه پژوهشی مطالعات اجتماعی