ورود به پنل کاربری
فهرست اعضای هیات علمی
#
نام
گروه
1
دکتر هادی آذری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
2
آقای محمد بابائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
3
مهدی براتعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
4
دکتر احمدرضا بردبار
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
5
احمد بستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
6
بهرام تقی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
7
دکتر محمد قاسم تنگستانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
8
جمشید جعفرپور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
9
سیدعلی خزائی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
10
دکتر رضا خلیلی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
11
غـفور خـوئینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
12
دکتر سودابه رضوانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
13
دکتر راحله سیدمرتضی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
14
دکتر فریده شعبانی جهرمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
15
دکتر حسین شیخ‌ زاده
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
16
دکتر علیرضا صالحی فر
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
17
امیر حسین طاهری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
18
دکتر مهدی عباسی سـرمدی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق بین الملل
19
دکتر مریم غنی زاده بافقی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
20
علی اصغر قاسمی سیانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
21
پروفسور ارسلان قربانی شیخ نشین
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
22
دکتر مجید قورچی بیگی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
23
غلامرضا کریمی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
24
دکتر ابوالحـسن مجتهدسلیمانی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق خصوصی
25
دکتر فریده محمدعلی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
26
دکتر سیدعلی منوری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
27
اعظم مهدوی پور
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا
28
دکتر سیدسعید میرترابی حسینی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
29
دکتر محمـدولی مـدرس
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی روابط بین الملل
30
قدیر نصری
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی علوم سیاسی
31
امیر وطـنی
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
گروه آموزشی حقوق جزا