توصیف مختصر

بیوگرافی

نام: الهام
نام خانوادگی: اسدی مهماندوستی
مدرک تحصیلی: دکتری زمین شناسی، گرایش رسوب شناسی و سنگ شناسی رسوبی، دانشگاه شهید بهشتی
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
كارشناسي زمین‎شناسی
دانشگاه شهيد بهشتي
تهران
ایران
1381
2
كارشناسي ارشد زمین‎شناسی
دانشگاه شهيد بهشتي
تهران
ایران
1384
3
دکتری تخصصی زمین‎شناسی
دانشگاه شهيد بهشتي
تهران
ایران
1389
4
دانشجوی همکار
دانشگاه آبردین
آبردین
UK
2009
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
علایق تحقیقاتی
#
عنوان علاقمندى
تاریخ آغاز فعالیت
1
ژئوشیمی آلی و رسوبی، ریزرخساره و دیاژنز سنگ‎های مخزن کربناته، پتروفیزیک سنگ‎های مخزن
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
همکاری در پروژه تدوین نقشه راه توسعه فناوری‬های سنگ‬های کربناته شکاف‬دار در ناحیه دشت آبادان
شرکت ملی نفت ایران
مرکز پژوهشی نفت
در حال اجرا
-
2
توسعه فناوری های سنگ های کربناته شکاف دار در ناحیه دشت آبادان
دکترجهانبخش دانشیان, الهام اسدی مهماندوستی, مهدی امیرسرداری
تکمیل شده
1396
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
ريز رخساره، محيط رسوبي و خصوصيات دياژنتيكي سازند ايلام در شمال غرب آبدانان
فرید محمد پناه
2
ژئوشيمي، ريز رخساره ها و فرآيندهاي دياژنتيكي سازند قم در برش حاجي آباد، شمال غربي دليجان
نرجس وهاب
3
تعيين الكتروفاسيس‎ها و مدل سازي سه بعدي شكستگي هاي مخزن سازند سروك با استفاده از لاگ تصويري در يكي از ميادين نفتي خليج فارس
سيد مجتبي پارسائي
4
بهبود ارزيابي پتروفيزيكي مخزن كربناته شكافدار سازند آسماري با تلفيق لاگ هاي تصويري و تطبيق نتايج حاصل با داده‎هاي مغزه،
سیده نادیا حسینی
5
مطالعه خواص مخزنی سازند ایلام با استفاده از روش تشدید مغناطیس هسته (NMR) و داده‎های مغزه با نگاه ویژه بر رخساره‎های منفذی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
شیدا عالیوند
6
ریزرخساره،‌‌‌‌ محیط رسوبی و و خصوصیات دیاژنتیکی سازند نیریز در برش‎های کشکوه و چاه نمک-1
عبدالهادی حاجیانی
7
ریز رخساره‎ها، فرآيندهای دياژنتيکی و چينه نگاری سکانسی سازند قم در برش آزران، جنوب غرب کاشان
مهسا نصیری
8
بررسی ژئوشیمی آلی مخازن فهلیان و سروک در میدان نفتی یادآوران، جنوب‏ غرب ایران
مهناز امیرحسینی
9
مطالعه‎ی محیط رسوبی، ریزرخساره و ژئوشیمی رسوبی سازند ایلام در چاه‎های A, B, C یکی از میادین جنوب غرب ایران
سهیلا عبدالملکی
10
لیتوستراتیگرافی، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس چناره، جنوب لرستان
احمد اسدی
11
ریزرخساره،‌‌‌‌ محیط رسوبی و فرآیند ‌دیاژنتیکی سازند قم در برش‌کوه لطیف، شرق کاشان
نعمت الله مارگیر
12
بررسي ها پتروفيزيكي و خصوصيات مخزني سازند داريان، در يكي از ميادين نفتي خليج فارس
سعید میرزایی
13
بررسی ریز رخساره ها، فرایندهای دیا ژنتیکی و چینه نگاری سکانسی سازند قم در برش آزران ،جنوب غرب کاشان
مهسا نصیری قره شیران
14
لیتواستراتیگرافی ، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازندهای سروک و ایلام در تاقدیس چناره ، جنوب لرستان
احمد اسدی
15
محیط رسوبی ، ریز رخساره و ژئوشیمی رسوبی سازند ایلام در چاههای C‏، B،A یکی از میادین جنوب غرب ایران
سهیلا عبدالملکی
16
مطالعه خواص مخزنی سازند ایلام با استفاده از روش تشدید مغناطیس هسته (NMR) و داده های مغزه با نگاه ویژه بر رخساره های منفذی در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
شیدا عالیوند
17
ریزرخساره ها،محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنتیکی سازند قم در جنوب غرب کوه لطیف(برش خانی آباد)
نعمت الله مارگیر
18
ریز رخساره ها ،محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازند نیریز در برش های کشکوه وچاه نمک- 1
عبدالهادی حاجیانی
19
بهبود ارزیابی پتروفیزیکی مخزن کربناته شکافدار سازند آسماری با تلفیق لاگ های تصویری و تطبیق نتایج حاصل با داده های مغزه
سیده نادیا حسینی
20
تعیین الکتروفاسیس ها و مدل سازی سه بعدی شکستگی های مخزن سازند سروک بااستفاده از لاگ تصویری در یکی از میادین نفتی خلیج فارس
سیدمجتبی پارسائی
21
ژئوشیمی آلی وتطابق نفت - سنگ منشائ مخزن سروک در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
میلاد سلیمانی
22
ژئوشیمی ، محیط رسوبی وفرایندهای دیاژنتیکی سازند تله زنگ درشمال غرب وجنوب لرستان
صلاح الدین شاهرخی زاده
23
مدل سازی چینه ای رو به جلو و آنالیز حوضه رسوبی سازند آسماری در دشت آبادان
سمیه لشگری
24
مدل سازی چینه ای و تکامل حوضه رسوبی ژوراسیک (سازندهای سورمه و هیث ) در بخشی از پهنه فروبار دزفول جنوبی
محمد دژم
25
ارزیابی خصوصیات مخزنی عضو a سازند قم با استفاده از مطالعات رخساره ای و دیاژنتیکی در برش چینه شناسی خورآباد جنوب شرقی قم
محسن یعقوبی
26
ارزیابی پتروفیزیکی وشبیه سازی حوضه رسوبی سازند آسماری در شمال فرو افتادگی دزفول جنوبی
عاطفه حیدری نیا
27
بررسی تاثیر تغییرات رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی برکیفیت مخزنی سازند فهلیان در یکی از چاه های میدان نفتی دارخوخوین ،جنوب غرب ایران
فاطمه ابراهیم خانی ایرانق
28
بهره گیری ازروش های مدل سازی رخساره ای و شکستگی ها به منظور تخمین خواص مخزنی سازند سورمه دریکی از میادین نفتی خلیج فارس ایران
صلاح محمدی
29
مطالعه گروه های سنگی سازند سروک با استفاده از روش منطق فازی در یکی از میادین نفتی غرب ایران
زهرا صلواتی
30
ارزیابی ژئوشیمیایی نفت یکی از چاههای گرگان ومقایس آن با هیدروکربور مشاهده شده در گل فشان های دشت گرگان
سمیه رهنمون
31
مدل سازی تراوایی با استفاده از داده های معمول و پیشرفته لاگ و مغزه در یکی از میادین نفتی انتخابی دشت آبادان
مارال منصوری
32
تخمین ضرایب آرچی در مخزن کربناته سروک با استفاده از لاگهای معمول و پیشرفته وداده های مغزه
آماندا یزبک
33
تعیین گونه های سنگی سازند سروک بر اساس داده های لاگ و آنالیز مغزه در یکی از میادین نفتی ایران
مهدیه اهنگردارابی
34
تعیین رخسارههای منفذی سازند ایلام با استفاده از دادههای مغزه و روش تشدیدمغناطیسی هسته )NMR )در یکی از میادین نفتی جنوب غرب ایران
سمیرا امین
35
رزیابی پتانسیل هیدروکربنزایی افقهای شیلی سازند فراقان در برشهای سطحی حوضه رسوبیزاگرس مرتفع
سینا تولایی شاه عنایتی
36
آنالیز ریزرخساره، محیط رسوبی و خصوصیات دیاژنتیکی سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
معصومه علی وردی
37
تعیین خواص پتروفیزیکی مخزن سروک با استفاده از فناوری آنالیز دیجیتال سنگ (Analysis Rock Digital (در یکیاز چاههای میادین نفتی دشتآبادان
عظیمه راشدی بیرگانی
38
تعیین گونه‌های سنگی و نقش آن در کیفیت مخزنی سازند سروک در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
مجتبی شعبانی
39
مطالعه‌ی پارامترهای رسوب شناسی و تاثیر فرآیند های دیاژنزی بر خصوصیات مخزنی سازند ایلام در یکی از میادین نفتی دشت آبادان
دنیا شورابادی
40
ارزیابی ژئوشیمیایی نفت یکی از چاههای گرگان ومقایسه آن باهیدروکربور مشاهده شده در گل فشان های دشت گرگان
سمیه رهنمون
41
بررسی تاثیر تغییرات رخساره ای و فرایندهای دیاژنزی برکیفیت مخزنی سازند فهلیان در یکی از چاه های میدان نفتی دارخوین ،جنوب غرب ایران
فاطمه ابراهیم خانی ایرانق
42
ارزیابی پتانسیل هیدروکربن زایی افقهای شیلی سازند فراقان در برشهای سطحی حوضه رسوبی زاگرس مرتفع
سینا تولایی شاه عنایتی
43
بهبود ارزيابي پتروفيزيكي سازند آسماري با استفاده از توموگرافي ميان چاهي در يكي ازميادين نفتي جنوب غرب ايران
عرفان ملکی
44
خصوصیات رسوبی سازندهای باروت و سلطانیه در برش خسروان، شرق دماوند
امید یحیی میمندی
45
ژئوشيمي آلي و تطابق نفت- سنگ منشأ مخزن سروك دريكي از ميادين نفتي جنوب غرب ايران
میلاد سلیمانی
46
ژئوشیمی، محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنتیکی سازند تله زنگ در شمال غرب و جنوب لرستان
صلاح الدین شاهرخی
47
تحلیل رخساره های رسوبی- الکتریکی و ارزیابی پتروفیزیکی سازند آسماری در یکی از میادین نفتی جنوب ایران
محمد خیری آتانی