ورود به پنل کاربری
دکتر مرتضی دلاوری کوشان
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

بیوگرافی

نام: مرتضی  
نام خانوادگی: دلاوری کوشان
تاريخ تولد:  1356
صادره: اراک
مدرک تحصيلی :دکتری پترولوژی از دانشگاه خوارزمی(تربیت معلم سابق)، تهران، ایران