ورود به پنل کاربری
دکتر مهدی تلخاب لو
مشخصات
مهارت ها
فعالیت ها
آموزش
پژوهش
انتشارات
عضویت

توضیحات استاد

نام: مهدی     
نام خانوادگی: تلخاب لو
تاريخ تولد:  1350
صادره: تهران
مدرک تحصيلی :دکتری زمین شناسی مهندسی از دانشگاه تربیت مدرس, ایران, تهران