توصیف مختصر

بیوگرافی

نام: علی
نام خانوادگی: میثاقی
متولد: 1350
مدرک تحصیلی : دکتری  ژئوفیزیک، لرزه شناسی از دانشگاه (NTNU) Norwegian university of science and Technology
سوابق تحصیلی
#
دوره
دانشگاه محل تحصیل
شهر محل تحصیل
کشور محل تحصیل
تاریخ فارغ‌التحصیلى
میانگین کل
1
کارشناسی
دانشگاه تهران
تهران
ایران
1373
2
کارشناسی ارشد
موسسه ژئوفیزیک، دانشگاه تهران
تهران
ایران
1378
3
دکتری
Norwegian University of Science and Technology
تروندهایم
نروژ
1388
آشنایی با زبان
#
زبان
میزان مهارت ترجمه
میزان مهارت مکالمه
1
انگلیسی
عالی
عالی
طرح‌های تحقیقاتی
#
عناوین طرح‌هاى پژوهشى
مجریان
سازمان حامى
محل اجرا
وضعیت طرح
تاریخ تکمیل
1
نجام جستجوهای کتابخانه ای، مطالعه و تحلیل اطلاعات و داده های مربوط به پروژه مدلسازی دلتاهای حوضه خزر جنوبی-بخش مطالعات داده ای ژئوفیزیکی
علی میثاقی
تکمیل شده
1398
2
انجام جستجوهای کتابخانه ای، مطالعه و تحلیل داده ها، نمونه ها و اطلاعات مربوط به پروژه مدلسازی دلتاهای حوضه خزر جنوبی
علی میثاقی, خلیل رضایی, محمدرضا آصف
تکمیل شده
1398
3
Sedimentary basin modeling and determination of deltaic development processes and distribution of reservoir rocks in South Caspian Sea region, using available information
, Khalil Rezaei, Mohammad Reza Asef
تکمیل شده
2020
4
وارونسازی داده های لرزه ای مربوط به پروژه مدلسازی دلتا های حوضه خزر جنوبی
علی میثاقی
تکمیل شده
1399
دانشجویان تحت راهنمایی
#
عنوان
افراد
1
تخمین ضخامت لایه های نازک ماسه ای با استفاده از روش شبیه سازی گوسی متوالی در یکی از میادین نفتی جنوب غربی ایران
سعید نیک فرد
2
تخمین پارامترهای ژئومکانیکی مخزن با استفاده از داده های لرزه ای در یکی از میادین نفتی واقع در بخش غربی خلیج فارس
یاسر بساطی
3
بررسی سطح تماس سیالات مخزن با استفاده ازنشانگرهای لرزه ای در یکی از میادین خلیج فارس
امین باری بنوتی
4
تخمین میزان اشباع گاز با استفاده از مدلسازی فیزیک سنگ وآنالیز پاشش امواج لرزه ای
زهرا مددی بندانی
5
تخمین تخلخل سنگهای مخازن گازی با استفاده از داده های روش پروفیل زنی لرزه ای قائم (VSP) در یکی از مخازن گازی جنوب ایران
لیلا انواری
6
تعیین منشأ و فرایند پیش روی آب شور به آبخوان دشت خانمیرزا با استفاده از روش های ژئوفیزیکی و هیدروشیمیایی
داود رضائی
7
تخمین و ارزیابی پارامترهای شیلی در مخازن غیرمتعارف با استفاده از داده های لرزه ای
وحید کاملی نیا
8
تعیین حلقه نفتی با استفاده ازروش تغییرات دامنه برحسب دور افت داده های لرزه ای و نگاره های پتروفیزیکی
کریم خرسندپور
9
به کارگیری روش الاستیک امپدانس توسعه یافته با هدف مشخصه سازی بهتر مخزن در یکی از میادین جنوب ایران
ساجده پارسافر
10
امکان سنجی کاربرد روش تفکیک داده‌های لرزه‌ای ترکیبی در بهینه سازی برداشت داده‌های لرزه‌ای دریایی
احلام خالدی نژاد
11
بررسی اثر اختلاف زمان برداشت داده های لرزه نگاری و داده های چاه پیمایی در تهیه مدل فیزیک سنگی در یکی از مخازن نفتی جنوب ایران
وحید اریان نژاد
12
تخمین سرعت امواج لرزه ای و ضرایب کشسان سنگ با استفاده از روش فیزیک سنگ رقومی
الهام کیوانی هفشجانی
دروس ترم جاری
642 - پردازش داده های لرزه ای بازتابی - روز: دوشنبه - از ساعت 08:00 تا 10:00
418 - عملیات لرزه ای بازتابی - روز: یک شنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
075 - زمین فیزیک - روز: دوشنبه - از ساعت 13:30 تا 15:30
075 - زمین فیزیک - روز: شنبه - از ساعت 15:30 تا 17:30